Το Μυστήριο του Γάμου στην Ορθόδοξη Εκκλησία

12 Ιουνίου 2018

Ο γάμος είναι ο αρχαιότατος θεσμός θείου δικαίου. Ο ίδιος ο Θεός, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, κατά τη δημιουργία των πρωτοπλάστων καθόρισε το γαμικό δεσμό άνδρα και γυναίκας: «και είπε Κύριος ο Θεός· ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον· ποιήσωμεν αυτώ βοηθόν κατ᾿ αυτόν…τω δε ᾿Αδάμ ουχ ευρέθη βοηθός όμοιος αυτώ. και επέβαλεν ο Θεός έκστασιν επί τον ᾿Αδάμ, και ύπνωσε· και έλαβε μίαν των πλευρών αυτού και ανεπλήρωσε σάρκα αντ᾿ αυτής. και ωκοδόμησεν ο Θεός την πλευράν, ην έλαβεν από του ᾿Αδάμ, εις γυναίκα και ήγαγεν αυτήν προς τον ᾿Αδάμ. και είπεν ᾿Αδάμ· τούτο νυν οστούν εκ των οστέων μου και σαρξ εκ της σαρκός μου· αύτη κληθήσεται γυνή, ότι εκ του ανδρός αυτής ελήφθη αύτη· ένεκεν τούτου καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκολληθήσεται προς την γυναίκα αυτού, και έσονται οι δύο εις σάρκα μίαν» [1].

Ο γάμος κατά την Αγία Γραφή είναι πράξη ιερή θείας αρχής, η οποία συνδέεται τόσο με τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου, όσο και με την Πρόνοια του Θεού γι΄ αυτούς. Αποτελεί ασκητικό μονοπάτι διαρκούς αυταπάρνησης του εγώ και θυσιών για το εσύ.

Ο νομοδιδάσκαλος Μοδεστίνος δίνει τον εξής ορισμό για το γάμο: «Γάμος εστίν ανδρός και γυναικός συνάφεια, συγκλήρωσις του βίου παντός, θείου τε και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία». Ο ορισμός αυτός είναι μεν σύντομος και περιεκτικός, αφού δίνει όλες τις διαστάσεις του γάμου, τη θεολογική, την κοινωνική και τη νομική [2].

Οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν κατ’ εικόνα της Αγίας Τριάδας, και, εκτός από ορισμένες περιπτώσεις, όπως το χάρισμα της παρθενίας, δεν προορίζονται από το Θεό να ζήσουν μόνοι, αλλά μέσα σε οικογένεια [3]. Ο γάμος για την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μυστήριο και μάλιστα «Μέγα Μυστήριο» κατά των Απόστολο των Εθνών, Παύλο. Θεσμός θεοσύστατος από την αρχή της ανθρώπινης ιστορίας, αλλά και μυστήριο ιερό από τη χριστιανική εποχή, είναι μυστήριο αγάπης.

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

1. Γενέσεως 2, 18-24.
2. Μοδεστίνος (Modestinus, 3oς αι. μ.Χ.). Ρωμαίος νομοδιδάσκαλος. Ήταν μαθητής του Ουλπιανού και ιδιαίτερος νομικός σύμβουλος του αυτοκράτορα Μάρκου Αυρήλιου Αλέξανδρου Σεβήρου. Γνώριζε την ελληνική γλώσσα και λέγεται ότι έγραψε σε αυτήν πολλά από τα έργα του. Ο Μοδεστίνος διατύπωσε τον ορισμό του ρωμαϊκού δικαίου για τον γάμο ως «ένωσιν του ανδρός και της γυναικός, συγκλήρωσιν του βίου παντός, θείου και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνίας».
3. Κάλλιστου Ware, Μητροπολίτου Διοκλείας, «Η Ορθόδοξος Εκκλησία», σελ. 465.