Ο μακαριστός πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Γκαγκαστάθης (1 Αυγούστου 1902 – 29 Ιανουαρίου 1975)

29 Ιανουαρίου 2013

Εγεννήθη εις την Βάνια (Πλάτανος) Τρικάλων την 1-8-1902. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς, ο Χρήστος και η Αικατερίνη Γκαγκαστάθη. Την 10-4-1921 εστρατεύθη εις Μικράν Ασίαν, υπηρετήσας και εις διάφορα μέρη της Μακεδονικής γης. Εις τας 18 Ιουνίου 1924 απελύθη των τάξεων του στρατού. Ένυμφεύθη την Ελισάβετ Κουτσιμπίρη από την Βάνια τον Φεβρουάριον του 1928. Το ίδιον έτος εχειροθετήθη αναγνώστης από τον Μητροπολίτην Τρίκκης Πολύκαρπον. Την 24 Μαΐου 1931 έγινε Διάκονος και εις τας 26 του ιδίου μηνός Ιερεύς από τον ίδιον Επίσκοπο.

pdimitriosgkagkastathis

Εκ του γάμου του απέκτησε 9 θυγατέρες. Διετέλεσε εφημέριος του χωριού του επί συναπτά 42 έτη έως την 1 Οκτωβρίου 1973, παραιτηθείς διά λόγους υγείας. ΄Εκτοτε έζησεν εις τον οίκον του ως όσιος, προσευχόμενος αδιαλείπτως και δοξάζων και ευχαριστών τον Θεόν διά την σκληράν δοκιμασίαν της ασθενείας του. Την αγίαν του ψυχήν παρέδωσεν εις χείρας του ζώντος Θεού την 29ην Ιανουαρίου 1975, εν ειρήνη….

Υπήρξεν εις ολην του την ζωήν, ευσεβής, δίκαιος, απλούς, ταπεινός, ελεήμων, εργατικός, πλήρης πίστεως και αγάπης προς Θεόν και πλησίον, προσευχόμενος αδιαλείπτως υπέρ όλου του κόσμου. Υπήρξεν, ακόμη, διδακτικός προς πάντας, με λόγους, επιστολάς και κυρίως με την αγίαν του ζωήν, ως και καλός ποιμήν των λογικών του προβάτων.

Ηργάσθη ο αείμνηστος π. Δημήτριος διά την Εκκλησίαν του Χριστού με όλας τας δυνάμεις του.

Πιστεύομεν ότι ο Καλός Θεός, που ανιδιοτελώς ηγάπησε και μετ’ αυταπαρνήσεως υπηρέτησε και διαρκώς επεκαλείτο το άπειρον έλεός Του, ήδη τον έχει πλησίον Του εις τα ευφρόσυνα σκηνώματα του Παραδείσου διά να αγάλλεται αιωνίως εις την μακαριότητα της βασιλείας Του, πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου, της Παντανάσσης, των Αγίων Ταξιαρχών, των προστατών του, και πάντων των Αγίων.

gagastathis

Είθε το φωτεινόν και άγιον αυτού παράδειγμα να μας διδάσκη όλους, πώς πρέπει να ζούμε και ν’ αποθνήσκουμε οι χριστιανοί, αι δε ευχαί του να μας στηρίζουν εις τον δρόμον του χριστιανικού μας καθήκοντος εις την ομολογίαν της πίστεως και την τήρηση της ιεράς παραδόσεως, προς ευαρέστηση Θεού.

Πηγή: «Ο Όσιος Φιλόθεος της Πάρου, ο ασκητής και ιεραπόστολος (1884-1980)», τετραμηνιαίο τεύχος ορθοδόξου πνευματικής οικοδομής