Αγιοκατάταξις Δαβίδ του Μ. Κομνηνού και των συν αυτώ

1 Νοεμβρίου 2013

agios_david

 

Η Αγιοκατάταξις του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Δαβίδ του Μεγάλου Κομνηνού, τελευταίου Αυτοκράτορος της Τραπεζούντος και της συνοδίας των τριών υιών αυτού Βασιλείου, Γεωργίου, Μανουήλ και Αλεξίου του ανεψιού αυτού των εν Κωνσταντινουπόλει αθλησάντων εν έτει 1463

Ο Μητροπολίτης Δράμας Παύλος

Προς άπαντα τα πνευματικά αυτού τέκνα

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Εις εμέ τον εν επισκόποις ελάχιστον έλαχεν η τιμή και ο κλήρος όπως εκζητήσω παρά της Ιεράς Συνόδου της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος, την ιεροκανονικήν διενέργειαν των δεόντων προς επίσημον κατάταξιν εις το αγιολόγιον της κατ’ Ανατολάς Ορθοδόξου Εκκλησίας του τελευταίου αυτοκράτορος της Τραπεζούντος Δαβίδ του Μεγάλου Κομνηνού, των τριών αυτού τέκνων Βασιλείου, Γεωργίου, Μανουήλ και του ανεψιού αυτού και διαδόχου του θρόνου Αλεξίου, των εν Κωνσταντινουπόλει μαρτυρικώς τελειωθέντων κατά την 1ην Νοεμβρίου του 1463.

Η κατάταξις εις τάς επισήμους αγιολογικάς δέλτους της Εκκλησίας των ανωτέρω Μαρτύρων, το έτος 2013, κατά το οποίον συνεπληρώθησαν 550 έτη από της μαρτυρικής τελειώσεως αυτών (1463-2013), απετέλει υποχρέωσιν ιεράν απάσης της Εκκλησίας αλλ’ ιδιαιτέρως ημών των εκ Πόντου καταγομένων καθώς εν τη συνειδήσει ημών ως και των εχόντων γνώσιν της ιστορίας της μαρτυρικής ημών πατρίδος, ούτοι εισίν η καλή απαρχή των εν Πόντω νεομαρτύρων.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, υιοθετήσασα την ταπεινήν εισήγησίν μου, ανέπεμψε τον αρτίως καταρτισθέντα φάκελλον εις τον πάνσεπτον Οικουμενικόν Θρόνον.

Όθεν, ο προσκυνητός ημών Δεσπότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος τον αποσταλέντα Αυτώ φάκελλον, αρκούντως μελετήσας, ως και οι περί Αυτόν Σεβασμιώτατοι αρχιερείς και ιεροσυνοδικώς μετ’ αυτού συσκεψάμενοι, τη επικλήσει του Παναγίου και τελεταρχικού Θείου Πνεύματος, ιεροκανονικώς απεφήναντο και διά Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξεως εκδοθείσης τη δεκάτη Ιουλίου του σωτηρίου έτους δισχιλιοστού δεκάτου τρίτου κατέταξαν εις την χορείαν των Αγίων Μαρτύρων της κατ’ Ανατολάς Ορθοδόξου Εκκλησίας τους καλλινίκους τούτους Νεομάρτυρας, ορίσαντες, όπως η ιερά αυτών μνήμη γεραίρεται ετησίως κατά την 1ην του μηνός Νοεμβρίου, ημέραν της μαρτυρικής αυτών τελειώσεως.

Εκπληρώσαντες το ιερόν τούτο όφλημα προς τον τελευταίον της κλεινής Τραπεζούντος άνακτα, Άγιον Δαβίδ τον Μέγαν Κομνηνόν και την συνοδείαν αυτού, μετ’ ευλόγου χαράς γνωστοποιούμεν τα τη επινεύσει του Παναγίου Πνεύματος τελεσιουργηθέντα εις τους φιλομάρτυρας και εις τους απανταχού της γής διαβιούντας Ποντίους, επικαλούμενοι τάς πρεσβείας αυτών προς τον Δεσπότην Χριστόν δι’ άπαντας τους ευσεβείς χριστιανούς, τους τιμώντας την ιεράν μνήμην αυτών ως και διά τον γενέθλιον τόπον των πατέρων ημών, τον «ανάσπαλτον» Πόντον.

† Ο ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

agios-david-pdf1

 

agios-david-pdf2

 

 

 

Πηγή: http://www.imdramas.gr