Άγιος Αρτέμων Επίσκοπος Σελευκείας της Πισιδίας

24 Μαρτίου 2014

Ο Άγιος Αρτέμων κατήγετο από ευγενική οικογένεια της Σελευκείας της Πισιδίας και έζησε κατά τους χρόνους των ιερών Αποστόλων. Όταν ο Απόστολος Παύλος, σε μιά από τις ιεραποστολικές του περιοδείες, σταμάτησε στην πατρίδα του να κηρύξει τον Χριστόν, ο Αρτέμων προσκολλήθηκε στον φλογερό Απόστολο, του οποίου τα λόγια βρήκαν βαθειά απήχηση στην καρδιά του και πίστεψε ολόψυχα στον Σωτήρα Χριστόν. Επιθυμία του ήταν να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στο έργο του ευαγγελισμού, ως συνοδός του μεγάλου Αποστόλου. Όμως ο Απόστολος Παύλος, που φρόντιζε να εγκαθιδρύει ιερείς και Επισκόπους στις νεοσύστατες εκκλησίες προέκρινε να χειροτονήσει τον Αρτέμονα Επίσκοπον στην πατρίδα του Σελεύκεια της Πισιδίας, για να συνεχίσει το έργο του.

artemwn2

Έτσι ο Επίσκοπος Αρτέμων κατεστάθη ποιμήν στοργικός της λογικής του ποίμνης και ανεδείχθει προστάτης των χηρών και των πτωχών, πατέρας των ορφανών, σκέπη των αστέγων, υπερασπιστής των αδικουμένων, ιατρός των ψυχών και σωμάτων και κατά το παράδειγμα του Διδασκάλου του, «τοις πάσι γέγονε τα πάντα, ίνα πάντως τινάς σώση» (Α΄ Κορινθ. 9, 22). Ιδιαίτερη μέριμνα είχε για την εξεύρεση και κατάρτιση ευλαβών κληρικών, ο ίδιος δε τελούσε τη θεία Λειτουργία κάθε μέρα. Έπειθε τους πιστούς ότι οι εορτές της Εκκλησίας δεν χαροποιούν όσους απλώς πανηγυρίζουν αλλά δεν φροντίζουν τον αγιασμό των ψυχών τους. Όσοι όμως επιδιώκουν την αρετή και την εφαρμογή του θελήματος του Θεού, την κάθε μέρα τους τη χαίρονται σαν γιορτή και αδιάκοπη Κυριακή.

Αφού κατήρτισε με τις αποστολικές διδαχές του και την αγία βιοτή του το πλήρωμα της Εκκλησίας του, σε γήρας βαθύ παρέδωκε ο Επίσκοπος Αρτέμων την οσία ψυχή του στα χέρια του Θεού και αξιώθηκε να εισέλθει στην ουράνια βασιλεία, την οποίαν ο Πανοικτίρμων Κύριος έχει ετοιμάσει προ καταβολής κόσμου για τους αγίους Του.

Η Εκκλησία ενωρίς τον ανεγνώρισε ως Άγιον και τιμά τη μνήμη του την 24η Μαρτίου.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ

Ήχος πλ. α΄. Τον συνάναρχον Λόγον.

Αγρευθείς τω του Παύλου θείω κηρύγματι, της ευσεβείας εκφαίνεις τον υπέρ νουν φωτισμόν, ταις των λόγων αστραπαίς Αρτέμον Άγιε· συ γαρ σοφίας κοινωνός, διά βίου γεγονώς, στηρίζεις την Εκκλησίαν, ως Σελευκείας Ιεράρχης, και πρεσβευτής ημών προς Κύριον.

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

Ήχος πλ. δ΄. Ως απαρχάς της φύσεως.

Του θείου Παύλου σύσκηνον η Εκκλησία γεραίρει σε άπασα, η των πιστών Αρτέμον· ην ταις σαις ικεσίαις περιφύλαττε, μάκαρ, ακαταγώνιστον και ακλυδώνιστον εκ πάσης επιβουλής, και άσειστον παναοίδιμε.

Μεγαλυνάριον

Χαίροις Σελευκείας θείος ποιμήν και του θείου Παύλου ένθερμος συνεργός, εν πάση Πισιδία, μεθ’ ου αεί δυσώπει, υπέρ ημών απαύστως Αρτέμον ένδοξε.

 

 

Πηγή: Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα· Μητροπολίτου Πισιδίας, Αθλητές στεφανηφόροι· Πισιδίας Παμφυλίας Λυκίας της Μικρασίας, Εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2010.