Απόστολος Φιλήμων

6 Ιουλίου 2014

Ο Φιλήμων υπήρξε χριστιανός εύπορος στις Κολοσσές, ελκυσθείς  στην χριστιανική πίστη από τον Παύλο, όχι  στις Κολοσσές, τις οποίες δεν είχε εκείνος ακόμη επισκεφθεί, αλλά σε άλλη μικρασιατική πόλη πιθανώς την Έφεσο όπου έμεινε για πολύ καιρό ο Παύλος. Ότι δε όχι μόνον ο Φιλήμων, αλλά και η οικογένειά του, Άρχιππος ο υιός του και Ονήσιμος ο δούλος του, από τον Παύλο είχε επιστραφεί  στον Χριστό συμπεραίνεται  από την προς Φιλήμονα επιστολή του Παύλου και από το στίχο 19 «Σεαυτόν μοι προσοφείλεις». Διακρινόταν δε  για «την πίστη και την αγάπη του προς τον Χριστό και προς όλους τους Αγίους», της οποίας δείγματα γενναία είχε προσφάτως παράσχει «αναπαύσας τα σπλάχνα των Αγίων» (Φιλήμ. 1, 5-7).

filimon2

Πηγή:http://diaxeiroskt.blogspot.gr/

Κατά τους Πατέρες της Εκκλησίας, ιερό Χρυσόστομο και τον Θεοφύλακτο Βουλγαρίας, ήταν άνθρωπος θαυμαστός και επαινετός, αγαθός κατά την γνώμη, ελεήμων και βοηθός στις ανάγκες των Χριστιανών.

Η εξ ενός και μόνου κεφαλαίου αποτελούμενη ιδιωτική επιστολή προς Φιλήμονα, εστάλη εκ μέρους του Παύλου, ευρισκόμενου δέσμιου στη Ρώμη, ως συστατικό προσωπικό γράμμα προς τον Φιλήμονα, διά μέσου του δούλου του Ονήσιμου.

Στην επιστολή παρακαλεί τον Φιλήμονα να δεχθεί τον Ονήσι­μο, το δικό του τέκνο «του εμού τέκνου, ον εγέννησα εν τοις δεσμοίς μου» (Φιλήμ. 1,10), ο οποίος έφυγε από σένα «τον ποτέ σοι άχρηστον» (Φιλήμ. 1, 11), τώρα όμως που πίστευσε και εβαπτίσθη και σε σένα και σε μένα «νυνί  δε σοι και εμοί  εύχρηστον» (Φιλήμ. 1, 11).

Πολλούς και άλλους επαίνους πλέκει ο Παύλος προς τον Φιλήμονα, τον οποίον εχειροτόνησε επίσκοπο των Κολοσσαέων συμφώνως προς τις Αποστ. Διαταγές. (ΒΕΠΕΣ, τόμ. 2ος σ. 137).

(Πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Α. Βασιλοπούλου, Συνοπτικά Συναξάρια των εβδομήκοντα Αγίων Αποστόλων, Αθήναι 1992, σ.75)