Άγ. Κοσμάς Αιτωλός:300 έτη από τη γέννησή του, 1714-2014. Οι παρακαταθήκες του

27 Αυγούστου 2014

Ο Άγιος Κοσμάς ήθελε να διδάσκεται η ελληνική γλώσσα, στην οποία είναι γραμμένο το Ευαγγέλιο, όπως έλεγε. Γι’ αυτό και ήθελε να μάθουν όλα τα παιδιά Ελληνικά και ίδρυσε, όπως είδαμε, Ελληνικά Σχολεία. Διότι γνώριζε ότι, αν σταματήσουν «να μαθαίνουν Ελληνικά μέσω των Ελληνικών σχολείων», θα αποκοπούν από τις ρίζες τους, δηλαδή από το Έθνος τους. Για­τί χωρίς Παιδεία θα χάσουν και Θρησκεία και Πατρίδα. Ήρ­θε αντιμέτωπος με την χρήσι της αλβανικής και βλάχικης γλώσ­σας, διότι υποχωρούσε η ελληνική. Στο Μέτσοβο επί παραδείγματι τους προέτρεψε να διατηρήσουν την χριστιανική θρη­σκεία και την ελληνική γλώσσα, διότι χωρίς αυτά τα δύο «δια­λύεται η Πατρίδα μας». Είπε ότι, αν διατηρηθούν αυτά, ο Θεός θα φέρη καλύτερες μέρες για τη χώρα μας.

Πηγή:daskalosjf.blogspot.com

Πηγή:daskalosjf.blogspot.com

 8.      Χάρισμα προφητείας

Ο Ισαπόστολος Κοσμάς ήταν ακόμη και μεγάλος Προφή­της. Προφήτης και με την ευρεία και με την στενή έννοια. Υ­πήρξε αληθινά πνευματοφόρος, ενδεδυμένος «δύναμιν εξ ύ­ψους». Άνδρας χαρισματικός, μεγίστης αγιοπνευματικής εμβελείας. Βεβαίως πολλές φορές ο προφητικός του λόγος δεν ήταν αρεστός στους ανθρώπους, όμως είχε δύναμι, θεία δύναμι.

Δεν προεφήτευσε μόνο την αποτίναξι του ζυγού («το ποθούμενο» όπως το ωνόμαζε και συνεννοείτο έτσι με τους ακροατάς, για να μην καταλαβαίνουν οι Τούρκοι τι εννοούσε), αλλά τους έδινε και σημάδια για το πότε θα γίνη τούτο. Πολλές προ­φητείες του Αγίου Κοσμά αναφέρονται στον ελληνοϊταλικό πό­λεμο του 1940, αλλά και σε άλλες εθνικές καταστάσεις.

Επίσης προεφήτευσε τις διάφορες εφευρέσεις: αυτόματη έλξι, ασύρματο, τηλέφωνα, αεροπλάνο κ.λπ. Με το προφητικό του χάρισμα διεπέρασε όλες τις μελλοντικές καταστάσεις: πείνες, δίψες, εμφυλίους πολέμους και τόσα άλλα. Όταν προ­εφήτευσε για τα σχολεία, ασφαλώς με θλίψι έβλεπε την εξέλιξί τους και έλεγε: «Θα βγουν πράγματα από τα σχολεία, που ο νους σας δεν φαντάζεται». Προφητεύοντας για την γραφειοκρατία είπε: «Θα γίνη ένα χαρτοβασίλειο, που θα έχη μεγάλο μέλλον στην ανατολή».

Επίσης έκανε και προφητείες με εσχατολογική μορφή:

«Θα έρθη καιρός, που θα φέρη γύρες ο διάβολος με το κο­λοκύθι τον».

«Θα ’ρθή καιρός που θα ζωσθή ο τόπος με μια κλωστή».

«Όταν θα ιδήτε το χιλιάρμενο στα ελληνικά ύδατα, τότε θα λυθή το ζήτημα της Πόλης».

«Θα σας επιβάλουν μεγάλο και δυσβάστακτο φόρο, αλλά δεν θα προφτάσουν».

«Θα βάλουν φόρο στις κότες και στα παράθυρα».

«Οι κλέφτες θα λείψουν από τα βουνά, αλλά θα έρχωνται μέρα μεσημέρι, ντυμένοι με τα υποδήματα, να σας ληστέ­ψουν».

«Θα έρθη καιρός που θα διευθύνουν τον κόσμο τα άλαλα και τα μπάλαλα».

«Θα δούμε και θα ζήσουμε Σόδομα και Γόμορρα στον τό­πο μας».

«Οι άνθρωποι θα μείνουν πτωχοί, γιατί δεν θάχουν αγάπη στα δένδρα».

«Μη χαλάτε τα δάση. Αυτά θα σας κρύψουν, θα σας σώ­σουν. Μην τα χαλάτε, γιατί ο τόπος σας θα γίνη γκρεμί­σματα».

9.     Ιερά Παρακαταθήκη

Τελειώνοντας αυτήν την αναφορά στην χαρισματική μορφή του Αγίου Ιερομάρτυρος, Εθνομάρτυρος και Ισαποστόλου Κοσμά του Αιτωλού, πρέπει να τονίσουμε ότι το Έθνος μας οφείλει την αναβίωσί του και αναδημιουργία του στην αποστολική προσφορά του. Θα ήταν παράλειψι, αν δεν αναφέρουμε ότι με τα θεοφόρα και πύρινα κηρύγματά του ο Άγιος συγκρότησε την εις Χριστόν πίστι, αφύπνισε την εθνική συνείδησι, εδημιούργησε τις προϋποθέσεις για την αποτίναξι του τουρκικού ζυγού, κατήργησε την μοιρολατρία και απογοήτευσι των ραγιάδων, απόκτημα της μακραίωνης σκλαβιάς τους, έδωσε θάρρος με τις προφητείες του για την ανάστασι του Γένους των Ελλήνων.

Για τους λόγους τούτους είναι σημαντικοί και εξαίσιοι οι λόγοι των Διδαχών του. Και επί των ημερών μας ελέγχουν, το­νίζουν τις ευθύνες μας και λαμβάνουν τεράστιες διαστάσεις αληθείας. Είναι ιερά η παρακαταθήκη του Αγίου Κοσμά, αλλά και η δική μας κληρονομιά.

Θα τελειώσουμε με τα λόγια του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, τα οποία μαρτυρούν και βεβαιώνουν ότι ο Άγιός μας με τον πύρινο, δυναμικό, πνευματέμφορο και χριστοκεντρικό λό­γο είναι διάδοχος των Αποστόλων, Ισαπόστολος. Μέσα από τα φλογερά αποστολικά του κηρύγματα μαρτυρείται χαρακτη­ριστικά το γεγονός ότι και ο ίδιος είχε πλήρη επίγνωση της ιεράς αποστολής του:

«Πρέπον και εύλογον ήταν, αδελφοί μου, να είχα και εγώ την καρδίαν μου καθαράν ωσάν τους Αγίους Αποστόλους. Εδώ που αξιώθηκα και ήλθα εις την ευλογημένην σας χώραν και σας απήλαυσα και με εδεχθήκατε ως Απόστολον του Χρι­στού, να έχω εκείνην την χάριν του Παναγίου Πνεύματος να ευλογήσω την χώραν σας, μα δεν την έχω, επειδή και είμαι αμαρτωλός. Πλην αποτολμώ και παρακαλώ τον γλυκύτατόν μου Ιησούν Χριστόν και Θεόν, καθώς εσπλαγχνίσθη τότε διά μέσου των Αγίων Αποστόλων, έτσι και τώρα να εσπλαγχνισθή ο Κύριος, διά πρεσβειών της Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων, να στείλη ουρανόθεν την χάριν Του και την ευλογίαν Του, να ευλογήση τα σπί­τια σας και να ευλογήση και τους άνδρας και τας γυναίκας, τα πράγματά σας και τα έργα των χειρών σας…».

(Πηγή: Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος 2014, σ. 7-21).