«Μητέρα του Θεού ημών» (ψάλει Χορός Αγιορειτών Πατέρων)

13 Φεβρουαρίου 2015

theotokos2Στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία του ανθρωπίνου γένους η Θεοτόκος κατέχει κεντρική θέση. Η Εκκλησία ανέκαθεν τιμούσε την Θεοτόκο Μαρία και αυτό φαίνεται στον ύμνο του ιερού ευαγγελίου «ιδού γαρ από του νυν μακαριούσι με πάσαι αι γενεαί» και στην άλλη ευαγγελική διατύπωση «μακαρία η κοιλία η βαστασασά σε και μαστοί ούς εθήλασας». Από την πρώτη αποστολική εποχή το πρόσωπο της Παναγίας κατέχει ύψιστη θέση μεταξύ των Αγίων και τιμώντας ως «Τιμιωτέρα των Χερουβείμ και ενδοξοτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ». Ο δογματικός Πατήρ της Εκκλησίας Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός θα διατρανώσει: «Θεοτόκος κυρίως και αληθώς την αγίαν Παρθένον κηρύττομεν. Ως γαρ Θεός αληθώς ο εξ αυτής γεννηθείς, αληθής Θεοτόκος η τον αληθινόν Θεόν εξ αυτής σεσαρκωμένον γεννήσασα.»

Αυτή την δογματική αλήθεια βαστάζων ο αγιορειτικός μοναχισμός τιμά την Παναγία ως Μητέρα του Θεού και Μητέρα όλων των ανθρώπων. Ο ύμνος «Άξιον εστίν» αποτελεί το καθημερινό ψέλισμα και ο πανηγυρικός ύμνος με τον οποίο υμνολογούν της Προστάτιδα και Έφορο του Αγίου Όρους. Στις αγιορείτικες πανηγύρεις οι χοροί των ψαλτών μεταβαίνουν ενώπιον της εικόνας της Θεοτόκου, όπου και ψάλουν το «Άξιον εστίν» με τρόπο πανηγυρικό και με ευγνωμονούσα καρδιά.

Χορός Βατοπαιδινών με Πρωτοψάλτη τον π. Θωμά των Θωμάδων ψάλει το «Άξιον εστίν» σε ήχο πλ α΄πεντάφωνο.