Η μητέρα των υιών Ζεβεδαίου Αγία Σαλώμη η Μυροφόρος

3 Αυγούστου 2015

Στίχοι: Της σαρκός οίον εκκυλισθείσης λίθου,
ορά Σαλώμη Χριστόν, ου Χριστού τάφον.

Το όνομα της σημαίνει εις την Εβραϊκήν γλώσσαν Ειρήνη. Υπήρξεν σύζυγος του Ζεβεδαίου και μητέρα των Άγιων Αποστόλων Ιακώβου και Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού (2). Ήτο και συγγενής της Υπεραγίας Θεοτόκου.

agiasalomi2Ακολούθησεν πιστώς τον Κύριον εις όλην Του την δημοσίαν ζωήν. Κάποτε Τον επλησίασεν και Του εζήτησεν ίνα εν τη βασιλεία Αυτού καθίσωσιν οι υιοί αυτής, εις εκ δεξιών και εις εξ ευωνύμων (3), αγνοούσα ότι η Βασιλεία Αυτού είναι επουράνιος. Ο Χριστός την επετίμησεν, υπενθυμίζων εις αυτήν ότι όσοι επιθυμούν να έχουν συμμετοχήν εις την δόξαν Του, οφείλουν εν πρώτοις να κοινωνήσουν του πάθους Του (4).

Κατά την διάρκειαν του σταυρικού πάθους του Κυρίου και ενώ οι Απόστολοι Τον εγκατέλειψαν από φόβον διά την ζωήν των, η Αγία Σαλώμη παρηκολούθησεν (5) από απόστασιν την Σταύρωσιν Του ομού μετά της Παναγίας και της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής.

Μετά τον ενταφιασμόν του Χριστού και ενώ είχε μόλις περάσει η ήμερα του Σαββάτου, επήγε να αγοράση αρώματα δια να αλείψη το σώμα Του (6). Αι θεοφόροι αύται γυναίκες υπέφερον εις την σκέψιν του τίς δύναται να αποκυλίσει τον λίθον του μνημείου και έξαφνα είδον το μνημείον ανοικτόν (7).

agiasalomi1

Ιχνογράφημα, έργον Μανουήλ Τασούλα, οδοντιάτρου.

Εισερχόμεναι δε, είδον ένα λευχειμονούντα Άγγελον ο οποίος έδωκεν εις αυτάς το χαρμόσυνον της Αναστάσεως μήνυμα (8). Φοβούμεναι και πλήρεις άγχους και αγωνίας απήλθον χωρίς να αναγγείλουν τι εις οιονδήποτε (9) έως ότου η Αγία Μαρία ή Μαγδαληνή εισήλθεν εις τον τάφον και είδε τον ίδιον τον Κύριον αναστηθέντα (10). Μετά την ανάθεσιν της προστασίας της Υπεραγίας Θεοτόκου εις τον Ευαγγελιστήν Ιωάννην υπό του ιδίου του Κυρίου εν τω Σταυρω ευρισκομένου (11), παραλαμβάνει την  Υπεραγίαν Θεοτόκον εις την οικίαν της εις την Σιών (12) απ’ όπου και η Παναγία ένδεκα έτη μετά την Ανάληψιν του Χριστού μετέστη εις ουρανούς. (Η οικεία σήμερον αύτη αποτελεί κτίριον Ρωμαιοκαθολικού γυναικείου μοναστηρίου).

Η καρδία της ετρώθη υπό του πένθους ότε ο υιός της Ιάκωβος έλαβεν μαρτυρικόν θάνατον δια μαχαίρας (13) υπό του Βασιλέως Ηρώδου Αγρίππα του Α’, εγγόνου του μεγάλου Ηρώδου.

Μετά την ανάστασιν του Κυρίου, ομού μετά της Αγίας Μυροφόρου Μαρίας του Κλωπά εκήρυξαν τον Χριστιανισμόν εις την Μεσόγειον. Ετελειώθη εν ειρήνη. Ασματικήν Ακολουθίαν δι’ αυτήν έγραψαν ο Όσιος Γέρων Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης και ο Τήνιος Εμμανουήλ Ι. Κοντιζάς.

Η Δυτική Εκκλησία ονομάζει αυτήν Μαρίαν Σαλώμην και τιμά την μνήμην αυτής εις τας 22 Οκτωβρίου. Τα δε ιερά της λείψανα ομού μετά των της Μαρίας του Κλωπά φυλάσσονται εις τον Ιερόν Ναόν Saintes Maries de la Mer (Αγίες Μαρίες της θαλάσσης) εις την oμώνυμον πόλιν της περιφερείας Camarg της Προβηγκίας (νότιος Γαλλία, πλησίον της Ισπανίας). Θεωρούνται φωτισταί της πόλεως και περιφερείας ταύτης (14).

Σημειώσεις:

  1. Αγίου Νικοδήμου, σελ. 159. Ίδε και Δουκάκη, σελ. 49. Αγιολόγιον, σελ. 415. Λαγγή, σελ. 55. Μακαρίου, σελ. 29.
  1. Ματθ. κζ’, 56.
  1. Ματθ. κ’, 21.
  1. Ματθ. κ’, 22.
  1. Μάρκ. ιε’, 40.
  1. Μάρκ. ιστ’, 1.

7, 8, 9,10. Μάρκ. ιστ’, 3-9.

  1. Ίω. ιθ’, 27.
  1. Κοντιζά Εμμανουήλ I„ Ασματική Ακολουθία και Βίος της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου Σαλώμης, μητρός των Αγίων και ενδόξων Αποστόλων Ιακώβου του Μεγάλου και Ιωάννου του Θεολόγου των υιών Ζεβεδαίου, Αθήναι 1983, σελ. 29.
  1. Πράξ. ιβ’, 2.
  1. Τασούλα Μανουήλ, Αγία Μαρία ή Μαγδαληνή, Ιστορία – θρύλοι – παραδόσεις Αθήναι 1993, σελ. 144-155.

Πηγή: Αρχιμ. Δημητρίου Καββαδία με τίτλο: Η Μήτηρ της ελεημοσύνης Οσία Θεοκλητώ η θαυματουργός