Προσβάσιμη σελίδα

Ο Χερουβικός ύμνος σε ήχο β από το βατοπαιδινό χορό

batop2

Ο Χερουβικός ύμνος ψάλλεται προ της Μεγάλης Εισόδου κατά τη Θεία Λειτουργία. Στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Χρυσοστόμου και Μεγάλου Βασιλείου ψάλλεται ως Χερουβικό ο ύμνος «Οι τα Χερουβίμ μυστικώς εικονίζοντες…». Εξαίρεση μόνο αποτελούν η Μεγάλη Πέμπτη κατά την οποία ψάλλεται ως χερουβικό ο ύμνος «Του δείπνου σου του μυστικού…» και το Μεγάλο Σάββατο που ψάλλεται ο αρχαίος ύμνος «Σιγησάτω πάσα σαρξ…». Επίσης στη Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής  ψάλλεται ως Χερουβικό ο ύμνος «Νυν αι δυνάμεις των ουρανών».

Το μέλος των παλαιών Χερουβικών ανήκει στο αργό παπαδικό γένος και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μελωδική πλοκή και τον τρόπο ανάπτυξης των θέσεων. Σήμερα ψάλλονται σύντομες συνθέσεις Χερουβικού ύμνου, οι οποίες δεν στερούνται του κάλους της ασματικής μελωδίας των παλαιών συνθέσεων του ΙΔ’ και ΙΕ΄αιώνα. Σύντομες συνθέσεις Χερουβικού «της εβδομάδος», όπως συνηθίζονται να λέγονται,  παραδίδουν οι: Πέτρος Πελοποννήσιος, Γρηγόριος Πρωτοψάλτης, Θεόδωρος Φωκαέας, οι οποίες είναι ιδιαίτερα αγαπητές στους  ψάλτες. Εντύπωση προκαλεί η τάση των ψαλτών και μελοποιών του 19ου και 20ου αι. να αποδίδουν με ιδιαίτερο μελωδικό τονισμό και επιτήδευση τη λέξη «Τριάδι».

Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων ψάλει σε ήχο β’ το Χερουβικό ύμνο (17-01-2013).

»Οι τα Χερουβεὶμ μυστικώς εικονίζοντες και τη Ζωοποιώ Τριάδι τον Τρισάγιον ύμνον προσᾴδοντες πάσαν την βιωτικὴν αποθώμεθα μέριμναν ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι ταις αγγελικαίς αοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν  Αλληλούϊα.»

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Εκφωνητική απαγγελία Αποστόλου († Άρχων Πρωτοψ. Βασίλης Σπυριδόπουλος)
«Μυστήριον ξένον» Δ. Σουρλαντζή, Ειρμός Θ΄ ωδής Χριστουγέννων (Βατοπαιδινός Χορός)
Η Αγία Παρθενομάρτυς Καικιλία, προστάτις της μουσικής τέχνης
«Ο τόπος όπου στέκονται οι ψάλτες»
Για πρώτη φορά εγχειρίδιο εκκλησιαστικής μουσικής για τα Εκκλησιαστικά Σχολεία