Το διατλαντικό εμπόριο υπηρεσιών

25 Μαΐου 2017
[Προηγούμενη δημοσίευση: https://www.pemptousia.gr/?p=160639]

2.3 Το διατλαντικό εμπόριο υπηρεσιών
Οι ΗΠΑ και η Ευρώπη είναι επίσης σημαντικοί εταίροι στον τομέα των εμπορικών και επενδυτικών υπηρεσιών. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο της ΕΕ είναι ότι, ο κλάδος των υπηρεσιών κατέχει το 70,7% του ΑΕΠ της Ευρώπης, ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο από το μέσο όρο (65%) των ανεπτυγμένων χώρων. Το ίδιο ισχύει και για τις ΗΠΑ εφόσον το 78,4% του ΑΕΠ βασίζεται στον τομέα των υπηρεσιών. Οι δυο οικονομίες δεν ήταν ποτέ τόσο αλληλένδετες όσο είναι σήμερα στο πεδίο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των τηλεπικοινωνιών, των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, την ασφάλιση, τη διαφήμιση, τις υπηρεσίες πληροφορικής και άλλες συναφείς δραστηριότητες. Ως κύριοι παράγοντες θεωρούνται τα παρόμοια επίπεδα τεχνολογίας, εισοδημάτων και μισθών (υψηλή αγοραστική δύναμη και υψηλή κατανάλωση) και η ασφάλεια που διαθέτουν και οι δύο εταίροι όσο αφορά το μεταξύ τους εμπόριο (Καρακώστας, 2013).

Πριν την ύφεση, οι εξαγωγές υπηρεσιών της Ένωσης αυξάνονταν με γρήγορους ρυθμούς, όμως το εμπόριο υπηρεσιών μειώθηκε σημαντικά το 2009. Πιο συγκεκριμένα, σε σύγκριση με το 2008 οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 12% και οι εισαγωγές κατά 5%, αν και από το 2010 παρουσιάζεται μια αύξουσα τάση. Την περίοδο 2007-2009, το ισοζύγιο των υπηρεσιών μεταξύ των δύο εταίρων γίνεται από θετικό (9,1 δις δολάρια πλεόνασμα), αρνητικό (7,8 δις δολάρια έλλειμμα). Η αλλαγή αυτή οφείλεται στη μεγάλη μείωση των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ το 2009 σε αρκετούς τομείς όπως οι υπηρεσίες μεταφορών (-21%), οι τουριστικές υπηρεσίες (-10%), και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (-11%).

Παρ’ όλα αυτά η ΕΕ παραμένει μια σημαντική αγορά για τις εξαγωγές υπηρεσιών των ΗΠΑ. Το 2010, η αξία των υπηρεσιών που παρέχονται από τις ΗΠΑ προς την ΕΕ ανερχόταν σε 169 δις δολάρια. Οι κυριότεροι εισαγωγείς υπηρεσιών των ΗΠΑ είναι το ΗΒ (48,5 δις δολάρια), η Ιρλανδία (24,8 δις δολάρια), η Γερμανία (24,1 δις δολάρια) και η Γαλλία (15,8 δις δολάρια). Μεταξύ των υπηρεσιών αυτών κυρίαρχη θέση έχουν οι νομικές και φορολογικές υπηρεσίες, οι επιχειρηματικές, επαγγελματικές και τεχνικές υπηρεσίες καθώς και οι υπηρεσίες μεταφορών. Το 2014, οι εξαγωγές υπηρεσιών των ΗΠΑ προς την Ευρώπη έφτασαν σε επίπεδο ρεκόρ 267,5 δις δολάρια και μάλιστα η Αμερική είχε εμπορικό πλεόνασμα 64,5 δις δολάρια.

Από την άλλη, το 2014, η Ευρώπη αντιπροσώπευε το 43% του συνόλου των εισαγωγών υπηρεσιών στις ΗΠΑ. Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές υπηρεσιών προς τις ΗΠΑ ήταν εντυπωσιακές έχοντας αξία 203 δις δολάρια. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών καταλαμβάνουν και εδώ νομικές και φορολογικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μεταφορών και υπηρεσίες που σχετίζονται με τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ), η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ελβετία, η Γαλλία και η Ιταλία είναι οι κορυφαίοι εξαγωγείς υπηρεσιών στις ΗΠΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω ΗΠΑ και ΕΕ οφείλουν ένα μεγάλο μέρος της ανταγωνιστικής τους θέσης σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα των υπηρεσιών. Ένα σημαντικό μερίδιο των εξαγωγών υπηρεσιών των ΗΠΑ στον κόσμο δημιουργούνται από τις ευρωπαϊκές εταιρείες που εδρεύουν στην Αμερική, όπως ακριβώς και ένα μεγάλο μερίδιο των εξαγωγών υπηρεσιών της ΕΕ παράγονται από αμερικανικές εταιρείες που έχουν τη βάση τους στην Ευρώπη (Hamilton and Quinlan, 2011).

(συνεχίζεται)