«Εμείς ποτέ δεν λέμε την αλήθεια»

13 Ιουλίου 2017

Μίαν νύκτα το κελλί του αγίου Σιλουανού του εν Άθω, εις τας αρχάς των πνευματικών του αγώνων, επληρώθη από ένα ασύνηθες φως. Το φως εκείνο διεπέρασεν και το σώμα του και είδε τι υπήρχε μέσα εις τον θώρακά του. Ο λογισμός του λέγει: Δέξου το, είναι η Χάρις. Η ψυχή όμως εταράχθη, ευρίσκετο εν απορία, το πνεύμα της συντριβής εξέλιπε, κατά την ώραν της προσευχής του ήλθαν γέλια. Εκτύπησε με την γροθιά το μέτωπόν του. Το γέλιον έπαυσε, αλλά η κατάνυξις δεν ήλθε, ούτε το πνεύμα της μετανοίας. Ηννόησεν ότι η όρασις δεν είναι εκ Θεού. Εντός ολίγου εμφανίζονται πονηρά πνεύματα, με τα οποία, εν τη αφελεία του, συνομιλεί «ως μετ’ ανθρώπων». Άλλοτε του έλεγαν «Τώρα είσαι άγιος», άλλοτε «δεν θα σωθής». Και όταν τα ηρώτησε «διατί λέτε αντίθετα και αντιφατικά πράγματα», απήντησαν:

«Εμείς ποτέ δεν λέμε την αλήθεια».

Πηγή: Αρχιμανδρίτου Ιωαννικίου Κοτσώνη, «Αθωνικόν Γεροντικόν», έκδοσις Δ΄, Ι. Ησυχαστηρίου Αγ. Γρηγορίου Παλαμά, Κουφάλια Θεσσαλονίκης 2004.