Πρόγραμμα LIFE για τον Ασπροπάρη σε Ελλάδα και Βουλγαρία

12 Αυγούστου 2017

Έχοντας υποστεί δραματική μείωση του πληθυσμού του και διατηρώντας λίγα πλέον ζευγάρια στις περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες όπου απαντάται, ο Ασπροπάρης, αποτελεί τον πιο απειλούμενο γύπα της Γηραιάς Ηπείρου.

 

Ο Ασπροπάρης είναι το μικρότερο από τα τέσσερα είδη γύπα που αναπαράγονται στην Ελλάδα την οποία επισκέπτεται κατά τη θερινή περίοδο για να φωλιάσει σε απόκρημνα βράχια. Απαντάται κυρίως στη Θράκη, τη Θεσσαλία και την Ήπειρο, ενώ τρέφεται κατά κύριο λόγο με ψοφίμια. Κυριότερες απειλές για το είδος είναι η έλλειψη τροφής, η δηλητηρίαση από τη χρήση παράνομων δολωμάτων που προορίζονται για τα “ζημιογόνα” ζώα και η ηλεκτροπληξία σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Έτσι, ενώ κατά τις περασμένες δεκαετίες ο Ασπροπάρης ήταν κοινός σε όλη τη χώρα, σήμερα έχει υποστεί μείωση μεγαλύτερη από 80%, έχοντας απομείνει πλέον λιγότερα από 50 ζευγάρια.

Στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, τις δύο χώρες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο πληθυσμό του είδους στα Βαλκάνια, ο πληθυσμός του Ασπροπάρη έχει υποστεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες δραματική μείωση καθιστώντας επιτακτική τη λήψη άμεσων μέτρων για την επιβίωση του είδους στα Βαλκάνια.

Το πενταετούς διάρκειας πρόγραμμα LIFE-Φύση «Επείγοντα μέτρα για την εξασφάλιση της επιβίωσης του Ασπροπάρη Neophron percnopterus στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα» είχε ως βασικό στόχο την ανάσχεση της μείωσης του πληθυσμού του Ασπροπάρη στις δύο αυτές χώρες. Για το σκοπό αυτό ένωσαν τις δυνάμεις τους τέσσερις φορείς από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο που θα παρακολουθούν το είδος και θα υλοποιήσουν τις απαραίτητες δράσεις για την προστασία του.

Η πρώτη συνάντηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε, όταν οι Έλληνες εταίροι του προγράμματος, η Ορνιθολογική και το WWF Ελλάς, ταξίδεψαν μέχρι το Ματζάροβο, στη Βουλγαρική πλευρά της Ροδόπης, για να συναντηθούν με τη Βουλγαρική Ορνιθολογική Εταιρεία (BSPB), τον ανάδοχο του προγράμματος.

Οι κύριες δράσεις του προγράμματος στόχευσαν στη βελτίωση της γνώσης μας σχετικά με τη θνησιμότητα του Ασπροπάρη στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία και τις μεταναστευτικές του διαδρομές, στη βελτίωση της αναπαραγωγικής του επιτυχίας και τη μείωση της θνησιμότητάς του, στην Κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το είδος στην Ελλάδα, καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Στην Ελλάδα, το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε 15 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (πέντε στην Θράκη και οι υπόλοιπες στην Κεντρική και Δυτική Ελλάδα) που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αναπαραγόμενο πληθυσμό του είδους. Η υλοποίηση του Προγράμματος έγινε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη.

 Πηγή: WWF Hellas, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία

 

Το Πρόγραμμα LIFE+ Φύση «Επείγοντα μέτρα για την εξασφάλιση της επιβίωσης του Ασπροπάρη Neophron percnopterus στη Βουλγαρία και την Ελλάδα» (LIFE10 NAT/BG/000152) υλοποιήθηκε από τη Βουλγαρική Ορνιθολογική Εταιρεία (BSPB) κατά την περίοδο 2011-2016, σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, το WWF Ελλάς και τη Βρετανική Ορνιθολογική Εταιρεία (RSPB). Η υλοποίηση του Προγράμματος έγινε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη.