Ο Άγιος Νεκτάριος και η Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου (Μέρος 2)

10 Νοεμβρίου 2017

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 2

τη 16 Σεπτεμβρίου 1900 

Προς τους Πανοσιωτάτους Προϊσταμένους της Ιεράς και Σεβασμίας

Μονής του Βατοπεδίου

Εις Άθω

Διά της παρούσης μου προάγομαι να παρακαλέσω το Σεβαστόν Συμβούλιον της Ιεράς Μονής να ευαρεστηθή να μοι γνωρίση την λήψιν της ημετέρας επιστολής της διαβιβασθείσης διά του Αρχιμανδρίτου και Ιατρού Κυρίου Χρύσανθου Μακρή και περί της αποφάσεως ην έλαβε περί της εν αυτή αιτήσεως μου· διότι προτιθέμενος να προβώ εις την έκδοσιν του έργου, του εν τη αιτήσει ημών αναφερομένου, επιθυμώ να γινώσκω τας περί της αιτήσεώς μου διαθέσεις της Ιεράς Μονής.

Εύελπις ότι θέλω τύχει ταχείας της Υμετέρας απαντήσεως εκφράζω τας ευχαριστίας μου και διατελώ προς Θεόν ευχέτης διάπυρος

† ο Πενταπόλεως Νεκτάριος.

* * *

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 3

τη 11 Νοεμβρίου 1900

Πανοσιώτατοι Επίτροποι της Σεβασμίας και Μεγίστης Ιεράς Μονής του Βατοπεδίου και αγαπητοί εν Κυρίω αδελφοί και συλλειτουργοί εν Κυρίω Ιησού χαίρετε.

Το από 14 παρελθόντος μηνός υμέτερον προσφιλές γράμμα έλαβον και εκφράζω την πολλήν μου ευγνωμοσύνην επί τη προθύμω υποστηρίξει της εκδόσεως της εμής Χριστολογίας· η υποστήριξις του έργου μου ου μόνον εκφράζει την προς εμέ φιλίαν και υπόληψιν της υμετέρας Μονής, αλλά και τα αγαθά και φιλόμουσα συναισθήματα των επαξίως διευθυνόντων αυτήν, τα πολυτρόπως πολλάκις εκδηλούμενα προς υποστήριξιν της Ιεράς ημών Θεολογίας και της Ελληνικής παιδείας· εκφράζω την θλίψιν μου επί τη καταλαβούση την Ιεράν υμών Μονήν συνοχή και εύχομαι από καρδίας ίνα λυτρώσηται εκ ταύτης αυτήν ο Κύριος ημών, ταις πρεσβείαις της Θεομήτορος και προστάτιδος αυτής.

Εβράδυνα προς απάντησιν αναμένων να γράψω μετά την λήψιν των χρημάτων, αλλ’ επειδή αύτη βραδύνεται, ίνα μη δόξω παραλείπων επιβαλλόμενον καθήκον απαντήσεως προς την φιλόφρονα υμών επιστολήν προβαίνω εις απάντησιν.

Δέξασθε την διαβεβαίωσιν της άκρας προς υμάς αγάπης και υπολήψεως και τον εν Χριστώ άδελφικόν ασπασμόν. Διατελώ προς Θεόν ευχέτης διάπυρος

† ο Πενταπόλεως Νεκτάριος.

***

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 4

τη 5 Δεκεμβρίου 1900

Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ αδελφοί της Ιεράς Μεγίστης Μονής του Βατοπεδίου, την υμετέραν αδελφικήν αγάπην ασπάζομαι.

Εις Βατοπέδιον 

Διά της παρούσης μου γνωρίζω υμίν, ότι έλαβον την υμετέραν φίλην επιστολήν και την συναλλαγματικήν αξίας 410 φράγκων χρυσών παρά του επιτρόπου του Αγίου Όρους του εν Θεσσαλονίκη Κυρίου Νικηφόρου Ξενοφωντινού και ευχαριστώ υμίν από καρδίας.

Δέξασθε την διαβεβαίωσιν της άκρας προς υμάς αγάπης και υπολήψεως μεθ΄ ής διατελώ προς Θεόν ευχέτης διάπυρος

† ο Πενταπόλεως Νεκτάριος 

***

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 5

τη 1 Απριλίου 1901

Προς τους Σεβάσμιους επιτρόπους της Ιεράς και Σεβασμίας

Μονής του Βατοπεδίου.

Χριστός Ανέστη

Μετά τον εν Χριστώ αδελφικόν ασπασμόν και τας αδελφικάς μου προσρήσεις επί τη επιλάμψει της λαμπροφόρου ημέρας της Αναστάσεως, ήν εύχομαι εις πολλών ετών περιόδους εν χαρά και αγαλλομένη καρδία να εορτάζητε, γνωρίζω τη υμετέρα αδελφική αγάπη ότι το έργον εξεδόθη προ εβδομάδος και ότι αποστέλλω υμίν δύο αυτού αντίτυπα και παρακαλώ να ευαρεστηθήτε να μοί γνωρίσητε την υμετέραν διάθεσιν περί του τρόπου της αποστολής των βιβλίων, και περί του αριθμού αυτών, ήτοι αν επιθυμητέ να σας αποστείλω και τα 100 σώματα ή ολιγώτερα.

Περαίνων ασπάζομαι υμάς από καρδίας, εύχομαι τα άριστα και διατελώ προς Θεόν ευχέτης διάπυρος

† ο Πενταπόλεως Νεκτάριος

***

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 6

τη 31 Μαΐου 1901

Προς τους Πανοσιωτάτους επιτρόπους της Ιεράς και σεβασμίας

Μεγίστης Μονής του Βατοπεδίου.

Την από 24 λήγοντος φιλικήν επιστολήν σας ελάβομεν και σπεύδομεν να αναγγείλωμεν υμίν ότι αποστέλλομεν εν δέμα εντός κιβωτίου υπό μάρκαν MB μετά φορτωτικής, την υμετέραν συνδρομήν εις το ημέτερον βιβλίον της «Χριστολογίας» κατά την εκφρασθείσαν υμών επιθυμίαν. Καθήκον θεωρούμεν να εκφράσωμεν και αύθις προς υμάς τας ημετέρας ευχαριστίας επί τη υποστηρίξει της εκδόσεως του βιβλίου, και να παρακαλέσωμεν υμάς όπως γνωρίσητε ημίν τας υμετέρας επί του βιβλίου κρίσεις. Επίσης παρακαλούμεν άμα τη λήψει των βιβλίων να αναγγείλητε ημίν ταύτην.

Επί τούτοις κατασπαζόμενοι υμάς αδελφικώς παρακαλούμεν να εύχεσθε και υπέρ ημών εν ταις προς τον Θεόν δεήσεσι.

Διατελώ προς Θεόν ευχέτης διάπυρος

† ο Πενταπόλεως Νεκτάριος

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 7

τη 30 Αυγούστου 1901

Πανοσιολογιώτατοι εν Χριστώ αδελφοί Κύριοι Επίτροποι της Ιεράς Μεγίστης και Σεβασμίας Μονής του Βατοπεδίου εν Κυρίω υγιαίνετε.

Εις Άγιον Όρος

Κομισάμενοι την υπό Αριθ 154 και από 15 φθίνοντος μηνός χρονολογουμένην υμετέραν φίλην επιστολήν εκφράζομεν τας απείρους ημών ευχαριστίας επί ταις εκδηλουμέναις δι΄αυτής αγαθοτάταις προς ημάς διαθέσεσιν υμών και εκφραζομέναις ευμενεστάταις κρίσεσι περί του εκπονηθέντος ημίν έργου του υφ΄ υμών θερμώς υποστηριχθέντος. Εμφορούμενοι υπό θρησκευτικού ζήλου θερμαίνοντος ημών την καρδίαν να φανώμεν, ως οίον τε, χρήσιμοι εις το Χριστεπώνυμον της Εκκλησίας πλήρωμα συλλέγομεν, όση ημίν δύναμις, ως μέλισσα, και τύποις εκδίδομεν πάν ό,τι φρονούμεν, ότι δύναται να συντέλεση εις στήριξιν των πιστών εν ταις θρησκευτικαίς αυτών πεποιθήσεσι, και επίδοσιν εν τη αρετή. Εν τη εργασία ταύτη ευρίσκομεν πολλήν την ευχαρίστησιν και αύτη ενισχύει ημάς εις το έργον, όπερ άλλως εστί και καθήκον ημών. Εκ του αυτού ζήλου κινούμενος αύθις προβαίνω εις έκτύπωσιν ετέρου έργου πρωτοτύπου προχρόνων μελετηθέντος υπό τον τίτλον «Η Αθανασία της ψυχής και τα Ιερά Μνημόσυνα». Την σπουδαιότητα του έργου μαρτυρεί ο πίναξ του περιεχομένου της εγκλείστως πεμπομένης υμίν αγγελίας, περί δε της αναγκαιότητος αυτού ομολογεί η γενική σχεδόν διασάλευσις των πεποιθήσεων των αποπλανηθέντων υπό της καινής απάτης και αρνουμένων την τε αθανασίαν και την ύπαρξιν της ψυχής και ολιγωρούντων περί αυτής. Ημείς επί τούτοις λίαν θλιβόμενοι επεζητήσαμεν διά του έργου τούτου, να στηρίξωμεν τας διασαλευθείσας πεποιθήσεις των πιστών διδάσκοντας αυτούς τας αγνοουμένας αληθείας της αγίας ημών Εκκλησίας.

Πεποίθαμεν ότι η προς παν αγαθόν και γενναίον πρόθυμος συνεργός Ιερά και Σεβάσμια Μονή του Βατοπεδίου θέλει και αύθις υποστηρίξει την έκδοσιν του άναγγελλομένου έργου και συντελέσει εις το αγαθόν επιζητούμενον τέλος εγγραφομένη εις όσα ευαρεστηθεί αντίτυπα.

Περαίνοντες έκφράζομεν την υμετέραν ευγνωμοσύνην και διατελούμεν μετ΄ αγάπης και υπολήψεως προς Θεόν ευχέτης

† ο Πενταπόλεως Νεκτάριος

***

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 8

τη 16 Οκτωβρίου 1901

Σεβάσμιοι εν Χριστώ αδελφοί Πανοσιώτατοι Επίτροποι της Ιεράς Μεγίστης Μονής του Βατοπεδίου χαίρετε εν Κυρίω.

Την από 12 μεσούντος υμετέραν φίλην επιστολήν ελάβομεν και κατά καθήκον εκφράζομεν προς την αδελφικήν Υμών αγάπην τας ευχαριστίας μας επί τη προθύμω υμετέρα συνδρομή προς υποστήριξιν του δημοσιευομένου έργου μου «Η αθανασία της ψυχής και τα Ιερά Μνημόσυνα» και τη προς ημάς ευμενεία τη λόγω και έργω επιδεικνυομένη.

Περαίνων παρακαλώ να μοί εμβάσητε το αντίτιμον των 30 αντιτύπων, όπως διευκολυνθώ εν ταις πληρωμαίς μου, διότι ουδέποτε έχω πλεόνασμα τι προς άνετον εκτύπωσιν ενός έργου μου, διότι ουδέποτε εισπράττω όσα δαπανώ.

Δέξασθε την διαβεβαίωσιν της προς υμάς αδελφικής αγάπης και υπολήψεως μεθ΄ ης διατελώ προς Θεόν ευχέτης

† ο Πενταπόλεως Νεκτάριος

***

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 9

τη 20 Οκτωβρίου 1901

Προς τους Πανοσιολογιωτάτους Επιτρόπους της Ιεράς και

Σεβασμίας Μεγίστης Μονής του Βατοπεδίου.

Είς Άγιον Όρος

Απαντών εις την από 12 υπερμεσούντος ληφθείσαν σήμερον επιστολήν Σας γνωρίζω Ύμίν, ότι έλαβον και το εγκλείστως αποοταλέν μοι συνάλλαγμα (60) φράγκων αξίας διά το άντίτιμον των 30 αντιτύπων του εκτυπουμένου έργου μου «Η αθανασία της ψυχής και τα Ιερά μνημόσυνα», και ευχαριστώ εξ όλης της καρδίας διά τας ευγενείς υμών διαθέσεις και την πρόθυμον χορηγίαν προς ύποστήριξιν θεοφιλούς εργασίας· δυστυχώς όμως πλην της Υμετέρας Ιεράς Μονής ουδέ μία άλλη Μονή την ελαχίστην επέδειξε διάθεσιν και προς μικράν υποστήριξιν της εργασίας μου ου μόνον, αλλά και απαντήσεως απαξιούμαι. Εκ δε των εν Τουρκία Πατριαρχών και Αρχιερέων των εγγραφέντων ελαχίστων εις την Χριστολογίαν, ουδέν έτι έλαβον καίτοι έληξεν ήδη 2ον έτος και δι΄ επιστολών μας ητησάμεθα το αντίτιμον ουχί άπαξ. Τοιαύτη η αδιαφορία· αλλ’ ημείς ούτε θα αποθαρρυνθώμεν ούτε θα αποκνήσωμεν πλήρεις δ΄ελπίδος προς τον Θεόν θα εργαζώμεθα υπέρ της Εκκλησίας και του πληρώματος αυτής.

Περαίνων ευχαριστώ και αύθις την υμετέραν αγάπην και ευγένειαν και εύχομαι Υμίν τ΄ άριστα.

Ο προς Θεόν ευχέτης διάπυρος

† ο Πενταπόλεως Νεκτάριος

***

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 10

τη 14 Μαρτίου 1905

Προς τους Οσιωτάτους Επιτρόπους της Ιεράς και Σεβασμίας

Μεγίστης Μονής του Βατοπεδίου.

Αναγγέλλω την λήψιν της Υμετέρας φίλης επιστολής και την είσπραξιν του αντιτίμου των 28 σωμάτων του «Γνώθι σαυτόν» φρ. χρ. 84, και εκφράζω τας ευχαριστίας μου.

Δέξασθε την διαβεβαίωσιν της άκρας προς υμάς υπολήψεως μεθ΄ ής διατελώ προς Θεόν ευχέτης διάπυρος

† ο Πενταπόλεως Νεκτάριος

***

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 11

Εξ Αιγίνης, τη 30 Ιουνίου 1906

Προς τους Όσιωτάτους Επιτρόπους της Ιεράς και Σεβασμίας Μεγίστης

Μονής του Βατοπεδίου.

Έχω ανά χείρας την από 14 φθίνοντος μηνός χθες αφιχθείσαν και σπεύδω να αναγγείλω την λήψιν αυτής και την αποστολήν των αιτηθέντων 20 βιβλίων του Πανδέκτου διά ταχυδρομικών δεμάτων.

Ευχαριστώ υμίν από καρδίας διά την έκφρασιν της προς ημάς υπολήψεως υμών και τη προθύμω υποστηρίξει των εκδιδομένων έργων μου. Διά την εκτύπωσιν του έργου τούτου εδαπάνησα 1350 δραχμάς. Η Υμετέρα αίτησις είναι η πρώτη ίσως και η μόνη· αλλ΄ ημείς δεν θα αποκάμωμεν γράφοντες και δημοσιεύοντες εν όσω ο Κύριος ενισχύει ημάς όπως εργαζώμεθα πνευματικώς και σωματικώς, όπως οι του σώματος πόνοι υποοτηρίζουσι τους του πνεύματος. Μεγίστη εμοί αμοιβή η ευχαρίστησις, ότι εργαζόμεθα υπέρ των αδελφών ημών και υπέρ της δόξης του Θεού.

Δέξασθε την διαβεβαίωσιν της άκρας προς ημάς υπολήψεώς μου μεθ’ ης διατελώ προς Θεόν ευχέτης

† ο Πενταπόλεως Νεκτάριος

Υ.Γ. Το αντίτιμον των 20 σωμάτων στείλετε διά της Τραπέζης Θεσσαλονίκης προς τον Κωνσταντίνον Σακκόπουλον εν Αθήναις εις την Σχολήν.

Ο ίδιος

 

Για την αντιγραφή των επιστολών και τον πρόλογο

ΑΝΤΡΗ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ-ΤΟΦΑΛΙΔΟΥ

Θεολόγος 

 

Πηγή: Άντρης Χατζηκώστα-Τοφαλίδου, Άγνωστες επιστολές του Αγίου Νεκταρίου προς την Ιερά Μονή Βατοπεδίου, Περιοδικόν Ορθόδοξη Μαρτυρία, Έκδοσις Παγκυπρίου Συλλόγου Ορθοδόξου Παραδόσεως «Οι Φίλοι του Αγίου Όρους», Λευκωσία (αριθμός 41, Φθινόπωρο 1993), ISSN 1011 – 1719.  vatopedi.gr

Σχετικά άρθρα Άγιος Νεκτάριος
Το υμνογραφικό έργο του Αγίου Νεκταρίου 10 Νοεμβρίου 2023 Σύγχρονος καθηγητής της Υμνολογίας διετύπωσε παλαιότερα την εξής σχέση: «'Αν η θρησκεία είναι ποίηση και η ποίηση είναι είδος θρησκείας της ψυχής». Πιστεύουμε ότι και η υπό εξέταση ενασχόληση του Αγίου Νεκταρίου με την ποίηση παρομοίως ερμηνεύεται· το μεγαλύτερο τμήμα του υμνογραφικού του έργου δεν είναι απλώς ποίηση, αλλά ένας «παφλασμός» ιερών συ...
Ο μεγαλομάρτυρας της αγάπης Άγιος Νεκτάριος μας πρόσφερε αύρες αίγλης αθανασίας και νιότης! 9 Νοεμβρίου 2023 Ο άγιος Νεκτάριος (με το εγκόλπιο) κατά την ημέρα της χειροτονίας του σε Μητροπολίτη Πενταπόλεως (1889-1890). Στο κέντρο (καθιστός) ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Σωφρόνιος Δ' (1798-1899). Μια άγνωστη φωτογραφία του αγίου που παρουσίασε πρόσφατα η Αγιορειτική Φωτοθήκη. Ο μακαριστός και επί χρόνια εφησυχάζων και παρεπιδημών στην Ελλάδα, μετά την εκδίωξ...
Άγιος Νεκτάριος, Ο εξόριστος και παρεπιδημών Αρχιερέας που ήλθε για να μείνει για πάντα μαζί μας! 9 Νοεμβρίου 2022 Άγιος Νεκτάριος Επίσκοπος Πενταπόλεως ο Θαυματουργός (1846-1920). Όμορφα ανοίγει ο μήνας Νοέμβριος με την γιορτή των ιαματικών αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Κάθε μέρα μνήμη αγίου, αγίων, μια γιορτή, πολλές γιορτές, πανηγύρεις. Ένας μικρός παράδεισος και μόνον η ανάμνησή τους! Κάθε άγιος ένας διαφορετικός βίος και μια ξεχωριστή περι...
Βίος συνοπτικός Αγίου Νεκταρίου 9 Νοεμβρίου 2021 Ο άγιος πατήρ ημών Νεκτάριος γεννήθηκε την 1η Οκτωβρίου 1846, στη Σηλυβρία της Θράκης, απο γονείς φτωχούς, αλλά ευσεβείς χριστιανούς, τον Δήμο και τη Μαρία Κεφαλά. Το βαπτιστικό του ήταν Αναστάσιος και από μικρος έδειξε μεγάλη ευλάβεια και βαθειά αγάπη για τη μελέτη.Όταν η μητέρα του τού μάθαινε τον 50οψαλμό, εκείνος αρεσκόταν να επαναλαμβάνει τον ...
Η πνευματική θεμελίωση της μοναστικής συνοδείας του αγ. Νεκταρίου 9 Νοεμβρίου 2018 Η δημιουργία της αδελφότητας Ο άγιος Νεκτάριος ως διευθυντης της Ριζαρείου Σχολής επετέλεσε μέγα ποιμαντικόν έργον και δη εξομολογητικόν μεταξύ των πιστών των Αθηνών. Οι εν Αθήναις διέκριναν εις τον άγιόν μας τον αληθή Ιεράρχην, τον έχοντα και βίον άγιον και διδαχήν ορθόδοξον και αγιοπατερικήν. Πλησίον του οι πνευματικώς αγωνιζόμενοι, οι πονεμέν...