Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευµατικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους

22 Αυγούστου 2018

Το Τµήµα Ποιµαντικής  και Κοινωνικής Θεολογίας  της Θεολογικής  Σχολής  του Α.Π.Θ., κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (αρ. πρωτ. 102611/Ζ1/21.06.2018) και σε αναµονή της έκδοσης του σχετικού Φ.Ε.Κ., ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του Προγράµµατος Με- ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), µε τίτλο «Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευµατικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους», το οποίο έχει ως αντικείµενο την επιστηµονική κατάρτιση και εξιδείκευση επιλεγµένων πτυχιούχων σε συστηµατικές και ειδικές σπουδές στην Ιστορία, την Πνευµατι- κότητα και Θεολογία, την Αρχαιολογία, την Αρχιτεκτονική, την Τέχνη, τη Μουσικολογία και την Ψαλτι- κή Παράδοση του Αγίου Όρους, όπως ορίζονται στους ειδικότερους επιστηµονικούς τοµείς, και περιλαµ- βάνει τις εξής τρεις ειδικεύσεις :

(α) Ιστορία και Τέχνη του Αγίου Όρους

(β) Θεολογία και Πνευµατική ζωή του Αγίου Όρους

(γ) Μουσική Παράδοση και Ψαλτική Τέχνη του Αγίου Όρους

Βασικοί Στόχοι του Π.Μ.Σ., το οποίο οδηγεί στην απονοµή Διπλώµατος Μεταπτυχιακών  Σπουδών, είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή  της επιστηµονικής γνώσης και έρευνας στο χώρο των αγιορειτικών σπουδών, που παρουσιάζει µεγάλο διεθνές επιστηµονικό ενδιαφέρον, και ο καταρτισµός των µεταπτυχιακών φοιτητών µε εξειδικευµένες γνώσεις στα αντικείµενα της αγιορειτικής ιστορίας, πνευµατικότητας, τέχνης, αρχαιολογίας και αρχιτεκτονικής, καθώς και της µουσικής και ψαλτικής παράδοσης του Αγίου Όρους.

Το Π.Μ.Σ. «Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευµατικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους» αφορά ένα πλήρες πρόγραµµα φοίτησης 90 πιστωτικών  µονάδων (ECTS), το οποίο έχει χρονική διάρκεια φοίτησης κατ᾽ ελάχιστο τριών (3) ακαδηµαϊκών εξαµήνων, περιλαµβανόµενου και του χρόνου εκπόνησης της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας. Υπάρχει δυνατότητα διαδικτυακής παρα- κολούθησης των µαθηµάτων από τους φοιτητές.

Ο αριθµός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε σαράντα οκτώ (48) µεταπτυχιακούς  φοιτητές για το ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019, δεκαέξι (16) ανά ειδίκευση.

Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Οι κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί για την παρακολούθηση του Προγράµµατος Μετα- πτυχιακών Σπουδών «Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευµατικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους», µετά από αξιολόγηση από ειδική επιτροπή, είναι:

  1. Θεολόγοι, ιστορικοί, αρχαιολόγοι, φιλόλογοι,  µουσικολόγοι, αρχιτέκτονες,  αρχειονόµοι, µουσειολόγοι κ.ά., κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (πανεπιστήµια  και Τ.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής  (αναγνωρισµένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), ή Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδηµιών, Παιδαγωγικών Ακαδηµιών και Παραγωγικών Σχολών.
  1. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Π.Θ., που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34του Ν. 4485/2017, µπορούν µετά από αίτηση τους να εγ- γραφούν ως υπεράριθµοι και µόνο ένας κατ᾽ έτος, υπό την προϋπόθεση ότι το αντικείµενο του τίτλου σπουδών τους και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ. είναι συναφή µε το περιεχόµενο του Π.Μ.Σ..

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση Συµµετοχής

2. Αντίγραφο Πτυχίου/αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

3. Πιστοποιητικό σπουδών µε αναλυτική βαθµολογία

4. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα και Υπόµνηµα επιστ. ενδιαφερόντων ερευνητικής ή συγγραφικής  δραστηριότητας, συµµετοχής σε προγράµµατα κινητικότητας ή συναφούς επαγγελµατικής εµπειρίας (εάν υπάρχουν)

5.Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

6.Πιστοποιητικά γνώσης τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας  (επιπέδου  Β2) ή δήλωση για επάρκεια γνώσης ξένης γλώσσας.

 

Ηµεροµηνίες Υποβολής Αιτήσεων

Οι ηµεροµηνίες υποβολής των αιτήσεων και των απαραίτητων  δικαιολογητικών,  σύµφωνα µε την Προκήρυξη του Π.Μ.Σ. που θα εκδοθεί µετά τη δηµοσίευση του ΦΕΚ, ορίζονται από τις  20 Σεπτεµβρίου ώς τις 20 Οκτωβρίου 2018.

 

Επιλογή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγµατοποιηθεί µε µοριοδότηση των παρακάτω  κριτηρίων:

α) Γενικός βαθµός πτυχίου

β) Προηγούµενη ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα ή συµµετοχή σε προγράµµατα κινητικότητας γ) Κατοχή δεύτερου πτυχίου ή άλλου µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου.

δ) Πιστοποιηµένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας: πέντε

ε) Προφορική Συνέντευξη

Επιµέρους διευκρινίσεις θα κοινοποιηθούν µε την Προκήρυξη του Π.Μ.Σ.,  η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τµήµατος µετά τη δηµοσίευση του ΦΕΚ.

 

Τέλη Φοίτησης

Οι φοιτητές/ριες που γίνονται δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. «Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευµατικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους» καταβάλλουν τέλη φοίτησης ύψους 1.600 ευρώ για όλη τη διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται κατά την εγγραφή (100 ευρώ) και σε τρεις ισόποσες δόσεις των 500 ευρώ, κατά την έναρξη εκάστου εξαµήνου φοίτησης.

 

Τηλέφωνα πληροφοριών: 2310 996681 – 996964 – 997020 – Εmail: [email protected]