Η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι σύμμορφος προς την Ορθόδοξο Θεολογία και το αντίστροφο

10 Οκτωβρίου 2018

Η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι σύμμορφος προς την Ορθόδοξο Θεολογία και το αντίστροφο. Η Ορθόδοξη Θεολογία εικονίζει με τρόπο όντως λογικό και γι᾽αυτό όντως αποφατικό, τον Μέγιστο πλούτο και το Μέγιστο Δώρο του Ουρανού στη γη, που δεν είναι άλλο από την Ορθόδοξο Εκκλησία, ως τη Μόνη, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Γι᾽ αυτό στην Ορθόδοξο Θεολογία, όπως και στην Ορθόδοξο Εκκλησία ως Θεία Λειτουργία, συμπυκνώνεται και φανερούται το νόημα της όλης ιστορίας και του όλου κτιστού κόσμου, ορατού και αοράτου.

Η κίνηση του κτιστού προς το Άκτιστο και του Ακτίστου προς το κτιστό ως όντως έρως εκστατικός, είναι η κοσμική φανέρωση της Εκκλησίας ως Θείας Λειτουργίας.

Ο κτιστός κόσμος, τα ορατά και αόρατα όντα, οι άνθρωποι και οι άγγελοι, εδημιουργήθησαν με την δυνατότητα και την δεκτικότητα να καταστούν κατά Χάριν Θεός, δηλαδή κατά Χάριν Χριστός.

Αυτό σημαίνει πως ο κόσμος εκτίσθη δεκτικός της θεώσεως, ως δυνάμει Εκκλησία, προκειμένου αυτεξουσίως να καταστεί εν ενεργεία Εκκλησία, δεχόμενος εν αγάπη και Θείω Έρωτι τον Μεσσία Χριστό, τον Σαρκωμένο Κύριο και Θεό. Η πτώση επιφέρει και δημιουργεί μία παθολογία, μία μερική ασθένεια, άρνηση και αδυναμία της κίνησης αυτής ως κοσμική Θεία Λειτουργία, αλλά δεν μπορεί να την αναστείλει.

Το αρχικό χάρισμα του Ζώντος Θεού προς τον κόσμο του και τα όντα του, προς θέωση, είναι τόσο ισχυρό που τελικώς ο κτιστός κόσμος θα γεννήσει την Παναγία, δια της οποίας Ο Ζών και Άκτιστος Υποστατικός Θεός Λόγος θα σαρκωθεί και θα καταστεί τέλειος άνθρωπος. Δηλαδή, θα καταστεί ο όντως Μεσσίας και ο όντως Σωτήρας του κόσμου, ορατού και αοράτου. Έτσι, ο κτιστός κόσμος δια του Χριστού θα καταστεί από δυνάμει όντως και ενεργεία Εκκλησία.

Και για να είναι κάτι εκκλησία πρέπει πρωτίστως να είναι Ορθόδοξο. Δηλαδή, να έχει ορθή Δόξα και Θεωρία περί του Θεού. Χωρίς ορθή Δόξα και Γνώση του Θεού ψευδόμεθα και περί του Θεού και περί του ανθρώπου και περί του κόσμου.

Δια του Χριστού Ο Θεός Λόγος Σάρξ εγένετο. Έτσι, ο κτιστός κόσμος θα καταστεί, μέσω της Παναγίας και μέσω των Αποστόλων, σώμα και μέλος Χριστού και κατά Χάριν Χριστός και Θεός. Ο κόσμος θα φιλοξενήσει εντός του την Μία Ορθόδοξο, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ως τον Οίκο του Θεού Πατρός, και του Θεού Υιού, και του Θεού Αγίου Πνεύματος.

Ούτος εστί ο Άκτιστος Οίκος του Ενός και Τριαδικά Υποστατικού Ζώντος Θεού, η όντως Εκκλησία του Χριστού.

Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, το κτιστό αναζωογονείται στην Άκτιστο Ενέργεια και Χάρη του Θεού με ζωή αιώνιο και αθάνατο, εισερχόμενο και αναπτυσσόμενο εντός του Ακτίστου Θεού δια των Ακτίστων και Προσωπικά Θείων Ενεργειών Του, εν Χριστώ Ιησού τω Θεανθρώπω. Ο τριαδικός Θεός δια των Προσωπικών, Θείων και Ακτίστων Ενεργειών Του, εν Χριστώ Ιησού, τον Υιό της Παρθένου Μαρίας, φανερώνει τον Εαυτό Του ως Έρωτα Εκστατικό.

Ίνα ο Κόσμος αποκτήσει και έχει Ζωή Αληθινή, Αθάνατη, Άπειρη και όντως Ελεύθερη από κάθε φθορά και περιορισμό.

Γι᾽ αυτό η Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία είναι η Όντως Αγία Αποστολική και Καθολική Εκκλησία, διότι αυτή δια του Θεανθρώπου Χριστού είναι ο Όντως Οίκος του Ζώντος Θεού. Εδώ είναι παρών ο Ζών και τριαδικά Υποστατικός και Προσωπικός Θεός.

Γι᾽ αυτό στην Ορθόδοξο Ανατολική και όντως Μία και Αληθινή Εκκλησία του Χριστού, δεν έχουμε αλάθητους ανθρώπους, ούτε ιεραρχίες αλάθητες, θεοκρατικές, μεταφυσικές, φιλοσοφικές ή όποιες άλλες. Εδώ έχουμε τον Ίδιο τον Ζώντα Θεό ως Σαρκωμένο και Αναστημένο Λόγο Χριστό. Έχουμε δηλαδή τον Όλο Υποστατικό και Τριαδικό Θεό, αφού τα πάντα και εν πάσι Χριστός.

Γι᾽ αυτό η Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία είναι το μέτρο κάθε Εκκλησίας και κάθε Ορθοδοξίας και κάθε Καθολικότητας και κάθε Αποστολικότητας. Μέτρο κάθε θεολογίας και κάθε Ευαγγελίου, κάθε αλήθειας και κάθε αγιότητας. Διότι εδώ είναι παρών εν τη Εκκλησία Του, τοις Επισκόποις Του και Πατριάρχαις Του, τοις Ιερεύσι Του και τοις πιστοίς μέλεσι Του ο Ίδιος Ο Χριστός, ο Σαρκωμένος Θεός Λόγος. Και δι᾽ Αυτού είναι παρούσα όλη η Αγία Τριάς.

Εδώ ακριβώς η Μοναρχία του Πατρός και το Ομοούσιον της Τριάδος αποκλείουν κάθε είδους ιεραρχία, εκκλησιαστική, θρησκευτική, φεουδαρχική, ανθρωποκεντρική η θεοκεντρική, αφού όλη η Αγία Τριάδα είναι παρούσα εν Χριστώ και δια του Χριστού στην Εκκλησία του Χριστού.

‘Και ιδού εγώ μεθ’ υμών ειμί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος…’ (Ματθ. κη´, 20)

Για τους λόγους αυτούς οτιδήποτε θέλει να καταστεί από δυνάμει σε όντως Εκκλησία Χριστού, αυτό οφείλει να ενωθεί πραγματικά με την Ορθόδοξο και Ανατολική Εκκλησία. Αφού σε αυτή κατοικεί παν το πλήρωμα της Θεότητος δια Του Χριστού.

Διότι αν η Ανατολική Εκκλησία δεν είναι η όντως Μία Αληθής Ορθόδοξος, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, τότε αυτο-ψευδόμεθα και αυταπατώμεθα. Όμως, εν Αγίω Πνεύματι γνωρίζουμε πως δεν είναι έτσι. Γνωρίζουμε πως αληθεύουμε εν Χριστώ, βεβαιώνοντας την θεμελιώδη και σωτήριο Αλήθεια: ότι, δηλαδή, η Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία είναι η Μόνη αληθώς Ορθόδοξος και αληθώς Καθολική και αληθώς Αποστολική. Δηλαδή, αυτή είναι μέτρο κάθε αλήθειας και ορθοδοξίας.

Έτσι κατανοούμε πως η Ορθόδοξος Θεολογία και η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν είναι ανθρώπινο αλλά ένα Τέλειο και Θεανθρώπινο Δημιούργημα και Κατασκεύασμα του Ιδίου του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Ένα Δημιούργημα που δεν επιδέχεται αλλαγή ή μεταβολή ή τροποποίηση.

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη εδώ