Προσβάσιμη σελίδα

«Μυστήριον ξένον»-Μέλος Αγ. Κυριαζίδου (Ρωμαίϊκο Σύνολο Ψαλτών)

romeiko2

Το «πως» της ενανθρώπησης του Θεού Λόγου παραμένει ένα μυστήριο για την θεολογούσα και υμνολογούσα σκέψη. Ύμνοι οι οποίοι εκφράζουν αυτή την απορία και έκπληξη στο παράδοξο γεγονός είναι και η ενάτη ωδή των Καταβασιών των Χριστουγέννων:

Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν τιμιωτέραν, καὶ ἐνδοξοτέραν τῶν ἄνω στρατευμάτων.

Μυστήριον ξένον, ὁρῶ καὶ παράδοξον! οὐρανὸν τὸ Σπήλαιον, θρόνον Χερουβικόν, τὴν Παρθένον, τὴν φάτνην χωρίον, ἐν ᾧ ἀνεκλίθη ὁ ἀχώρnτος, Χριστὸς ὁ Θεός, ὅν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν.

Ψάλει ο Χορός Ψαλτών Ρωμαίϊκο. Μέλος Αγ. Κυριαζίδου, ήχος α΄.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Κατευθυνθήτω η προσευχή μου - Κατανυκτικά τροπάρια ήχος πλ. Δ΄
«Τον Νυμφώνα σου Βλέπω» στην «Αγία Σοφία» των Αθηνών
Διαγωνισμός σύνθεσης χορωδιακού έργου για δημοτικά-παραδοσιακά τραγούδια και βυζαντινά μέλη
Ιστορία και τελεσιουργία της Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων
Τρισάγιον-Δύναμις, ήχ. β΄ Φίλιππος Οικονόμου