Οι επιστημονικές αποκαλύψεις δεν οδηγούν πάντα στο Άκτιστο

21 Μαρτίου 2019

Όταν η επιστήμη εγκλωβίζεται στην αντικειμενοποίηση και την αντι­κει­μενική γνώση, διεκδικώντας για τον εαυτό της ολόκληρη την ανθρώπινη γνώση και αποκλείοντας την δυνα­τό­τητα της επεκτάσεώς της πέρα από την εγκο­σμιότητα, αδικεί τον άνθρωπο.

Όπως εύστοχα έχει επισημανθεί, «άλλο πράγ­­μα είναι να απορ­ριφθεί κάτι με τη λογική μας σκέψη, και τε­λείως άλλο η πραγμα­τικότητα του είναι. Ο Ζων Θεός είναι προσωπι­κο όν και όχι κάποια αφηρημένη ιδέα η κάποιο υπερ­βατικό αντικεί­μενο. Είναι ο εν Χρι­στώ αποκαλυπτόμενος προ­σω­πικός Θεός, που είπε  στον άνθρωπο: “Εγώ ειμι…η αλή­θει­α”[9]: Ο Πα­τέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Τα τρία αυτά Πρόσωπα είναι η ενιαία αλήθεια» [10], άναρχη και ατελεύτητη.

 Ο προσωπικός και αιώνιος αυτός χαρακτήρας της αλήθειας έχει κεφαλαιώδη σπουδαιότητα για τον άνθρωπο. Η ζω­ντανή αλή­θεια είναι υπαρξιακή και ακατάλυτη. Δεν αντι­κει­με­νοποιείται, γιατί η αντικει­μενοποίησή της ισοδυναμεί με διά­σπαση και απονέ­κρω­ση. Η γνώση της αλήθειας αυτής είναι εμπειρία ζωής. «Είναι καρπός ενώσεως στο ίδιο Είναι δύο υπο­κειμένων: του Θεού και του ανθρώπου. Κανένας από αυτούς δεν γίνεται “αντικείμενο”· και οι δύο, και ο Θεός και ο άνθρω­πος ζούν το γεγονός αυτό ως ενιαία ζωή»[11].

 Η γνώση αυτή, που θεμελιώνεται στην εν Χριστώ ζωή, δεν επιβάλλεται στον άνθρωπο εξου­σι­­α­στικά, αλλά τον προ­σεγ­­γίζει διακονικά και θεραπευτικά, παρέχει νόημα στην ζωή και ανα­­δεικνύει τους αγίους. Αυτό γίνεται πληρέστερα αντιλη­πτο στην εποχή μας με την πλειάδα των αγίων που έζησαν ανά­­με­σα μας. Ταυτόχρονα όμως η γνώση αυτή διευκολύνεται σημα­ντικά και με τους ορίζοντες που δημιούργησε η σύγ­χρονη επιστήμη. Η υπέρβαση της κλασικής φυσικής με την κβαντο­μη­­χα­νική, που εξυπηρετεί ευρύτατα την καθημε­ρι­νη μας ζωή, δημιουργεί ευνοικές προϋποθέσεις για την προ­βολή και την προσέγγιση της χριστιανικής αλήθειας. Ιδιαίτερα μάλιστα ευ­νο­εί την κατανόηση της χριστιανικής παγκοσμιότητας.

Οι νεώτερες επιστημονικές θεωρίες κλόνισαν την καθιε­ρωμένη αρχή της αντι­κειμενικότητας και συνέδεσαν στενά την επιστήμη με τον άνθρωπο. Αυτό βοήθησε και τις λεγόμενες αν­θρω­­πι­στι­κές επι­στή­μες, που είχαν ως πρότυπο την αντι­κει­μενι­κότητα των φυσικών  επι­στη­μων μο­λονότι ασχο­λού­νται με τον άνθρω­πο και την κοινωνική του ζω­ή, να  αναβαθ­μίσουν το αν­θρώπινο πρόσω­πο και να δούν σαφέστερα την υπευ­θυ­νότητα της ελευ­θε­ρίας του. Έτσι διάφοροι επιστημονικοί κλάδοι και σχόλες της ψυχολογίας πραγματοποίησαν εντυπωσιακές προ­σεγγίσεις του ανθρώπινου προσώπου και οδηγήθηκαν σε πορί­σματα που εγ­γίζουν την χριστιανική ανθρωπολογία.

Ακόμα οι νεώτερες επιστημονικές θεωρίες διακρίνουν και κάποιο είδος ελευθερίας στην φύση. Έτσι η φύση δεν εκ­λαμ­­βάνεται ως δεδομένο αντικείμενο με προδιαγεγραμ­με­νη προ­οπτική, αλλά ως δυναμική πραγματικότητα, που συμπορεύ­εται με την ιστορική δραστηριότητα και πορεία της ανθρω­πο­τητας. Όπως μας λέει η κβαντομηχανική, «δεν μπορούμε να πούμε τι­πο­τε για το τι κάνουν τα πράγματα, όταν δεν τα παρατηρούμε» και «τίποτε δεν είναι πραγματικό, εκτός εάν παρατηρείται»[12]. Στο «γι­γνεσθαι» της δημιουγίας συμμετέχει ενεργώς και ο αν­θρω­πος. Η αυτεξουσιότητα όμως του ανθρώπου, η οποία απου­σι­α­­­ζει από την λοιπή δημιουργία, τον καθιστά υπεύ­θυνο και για την καταστροφική πορεία της.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί και ένας μεγάλος κίνδυνος, που δημιουργήθηκε με την ραγδαία εγωκεντρική και χρησιμοθηρι­κη ανά­πτυ­ξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. Όπως εύστο­χα παρατηρήθηκε, «προχωρούμε συνεχώς στην δημιουργία μη­χα­­­νών με όλο και περισσότερο ανθρωπομορφικές συμπεριφο­ρές, μέσα σε μία κοινωνία που τείνει να δημιουργεί όλο και περισσότερο αυτοματοποιημένους ανθρώπους»[13].Έτσι όμως μη­­­­­­­χα­νοποιείται και ο άνθρωπος, αφανίζει την πνευματική οντό­τη­τα του και χάνει ουσιαστικά την ανθρωπιά του.

Η πρόοδος της επιστήμης δημιουργεί εκπλήξεις, που οδη­γούν τον άνθρωπο σε αποκαλύψεις. Αλλά και πάλι οι απο­κα­λύψεις αυτές προσλαμβάνουν δημιουργικό η καταστροφικό χα­ρακτήρα ανάλογα με την ανθρώπινη αυτεξουσιότητα.Όλες όμως οι αποκαλύ­ψεις της επιστήμης βρίσκονται  στο επίπεδο του κτιστού που περιο­ρίζεται από την φθορά και τον θάνατο. Η μόνη πραγ­ματική αποκάλυψη για τον άνθρωπο είναι αυτή που προ­σφέρεται με την υπέρβαση των ορίων της φθοράς και του θανάτου. Και η αποκάλυψη αυτή δεν προέρχεται ούτε μπορεί να προέλθει από την επιστήμη η την τεχνολογία. Δεν μπορεί να προέλθει ούτε από την ανθρώπινη θρησκεία η την ιδεο­λο­γία. Οποιαδήποτε αποκάλυψη στο επίπεδο της κτιστότητας αδυ­να­τεί να οδη­γήσει στο άκτιστο. Εδώ η λύση μπορεί να δοθεί μόνο με την πα­ρεμ­βα­­ση του ακτίστου μέσα στο κτιστό.

 

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Παραπομπές:

9. Ιω. 14,6.
10. Βλ. Αρχιμ. Σωφρονίου ( Σαχάρωφ), Το μυστήριο της χριστιανικής ζωής, Έσσεξ Αγγλίας 22010, σ. 121.
11. Ο. π., σ. 124.
12. John Gribbin, Κβαντική φυσική και πραγματικότητα, Αθήνα 1984, σ. 18-9.
13. Π. Λιγομενίδη, «Νοημοσύνη σε ανθρώπους και μηχανές», στο, Ο κόσμος στην επιστήμη και τη θρησκεία, Κυριακίδης, Θεσσαλονίκη 2008. σ. 148.