Προσβάσιμη σελίδα

Οσίου Γέροντος Εφραίμ, του Φιλοθεΐτου εν Αριζόνι

Οσίου Γέροντος Εφραίμ, του Φιλοθεΐτου εν Αριζόνι
Κοιμηθέντος εν Κυρίω τη Η΄ Δεκεμβρίου 2019

Απολυτίκιον. Ήχος πλ. α΄. Τον συνάναρχον Λόγον.

Αγωγή ισαγγέλω, ευχή και δάκρυσιν
ευαρεστήσας Κυρίω,
Φιλοθεΐτα Εφραίμ,
προς ζωήν εκ του θανάτου μεταβέβηκας
εν Αριζόντι, ασκητά,
ο εν τη Αμερική
εικάδος Μονών δομήτωρ,
και χάριν εύρες πρεσβεύειν
υπέρ των πίστει ευφημούντων σε.

Κοντάκιον. Ήχος πλ. δ΄. Τη Υπερμάχω.

Τον καινιστήν Αγιωνύμου Όρους μέλψωμεν,
Αμερικής ως νεαυγή ιεραπόστολον
και Μονών εικάδος κτίτορα ευσχημόνως,
Αριζόνος αγιάσαντα την έρημον,
προσευχής καρδιακής, Εφραίμ, και νήψεως
άστρον, κράζοντες· Χαίροις, Πάτερ παγκόσμιε.

Μεγαλυνάριον.

Χαίροις, Φιλοθέου ο προεστώς
Μάνδρας, Αριζόνος
και εικάδος Αμερικής,
ασκητά, Σεμνείων,
Εφραίμ πνευματοφόρε,
δομήτωρ, Αποστόλων
θείων ομόζηλε.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Απολυτίκιο αγ. Ευγενίου του Τραπεζουντίου (Ηχογράφηση στην Ι. Μητρόπολη Καλαμαριάς)
Απολυτίκιο Παναγίας Παραμυθίας (Δανιηλαίοι)
Κανόνες Όρθρου Παναγίας Παραμυθίας
Γεύμα του Πατριάρχου στους Ιεροψάλτες της Πόλης
«Σε υμνούμεν», το «Πατριαρχικόν» (Βασ. Εμμανουηλίδης)