Ο Παπαλεόντιος διάβαζε τον παράλυτο και ο Άγ. Χαράλαμπος τον έδιωξε από το σπίτι του!

11 Φεβρουαρίου 2020

Άγιος Χαράλαμπος.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Άλλοτε πάλιν του έφεραν έναν παράλυτον εκ Πόντου [το γεγονός συνέβη στην Θεσσαλονίκη μετά την μικρασιατική τραγωδία]. Δεν ηδύνατο ούτε να κινηθή και οι συγγενείς του τον μετακόμισαν εντός φορίου.

Ο Παπαλεόντιος* είπε να τον τοποθετήσουν προ του Αγίου Βήματος του Αγίου Χαραλάμπους [ναός του Μετοχίου της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, Αγίου Όρους] και κάθε βράδυ νήστις, μετέβαινε και του εδιάβαζε διαφόρους ευχάς και προσηύχετο πλησίον του γονυπετής μέχρι πρωίας.

Τεσσαράκοντα ημέρας ο παράλυτος έμενεν εις την ιδίαν κατάστασιν και κάθε νύκτα ο Παπαλεόντιος επήγαινε και του εδιάβαζε τας ευχάς και προσηύχετο πλησίον του γονυπετής διά την ίασιν του.

Την τελευταίαν νύκτα ο ασθενής ενώ εκοιμάτο είδεν όνειρον περίεργον. Του εφάνη ότι ο Άγιος Χαράλαμπος εξήλθεν από την Ωραίαν Πύλην και εγγίσας αυτόν με την βακτηρίαν του είπε:
– Σήκω τέκνον μου. Σήκω και φύγε από το σπήτι μου.

Ο ασθενής αφυπνίσθη έντρομος, αλλ’ οποία υπήρξεν η κατάπληξις του όταν αντελήφθη ότι ηδύνατο να κινή τα νεκρά και ακίνητα μέλη του.
Ηγέρθη πράγματι χωρίς δυσκολίαν και σπεύσας εις το κελλίον αφύπνισε τους οικείους του, οι οποίοι τον είδαν όχι με ολίγην κατάπληξιν, τελείως υγιά.

Την επομένην έφυγαν διά το χωρίον των ευλογούντες τον Θεόν και αφηγούμενοι το γενόμενον θαύμα.

 

* Πατήρ Λεόντιος Αναστασιάδης, ιερομόναχος εξ εγγάμων, νηπτικός και θαυματουργός, εκ Μουταλάσκης Καισαρείας, μετά από μεγάλη ποιμαντική δράση από την Καππαδοκία μέχρι την Αδριανούπολη έφτασε στην Θεσσαλονίκη μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών μαζί με την οικογένεια, όπου ανέλαβε εφημέριος στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους, Μετόχι της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρα. Εκοιμήθη σε ηλικία 82 ετών, το 1932. Άφησε φήμη αγίου και θαυματουργού ιερέως, με μεγάλη ποιμαντική και φιλανθρωπική δράση και στην Θεσσαλονίκη.

 

Από την εφημερίδα «Μακεδονικά Νέα», της 1ης Μαρτίου, 1932.