Ευχή Παρακλητική προς τον Άγιο, Δίκαιο, Τετραήμερο και Φίλο του Χριστού Λάζαρο, για σωτηρία από την πανδημία του κορονοϊού

26 Μαρτίου 2020

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς αγιασθήτω το Όνομά Σου…

Άγιε, Δίκαιε, Τετραήμερε Λάζαρε, Φίλε του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αγίων Μάρθας και Μαρίας φιλεύσπλαχνε αδελφέ. Βηθανίας γέννημα, Κύπρου καύχημα, Λάρνακος Ιεράρχα. Λέων ο Σοφός, ευσεβέστατος Βυζαντίου Βασιλεύς, υπό της σης Χάριτος φωτισθείς, τα Άγια και Σεπτά Σου Λείψανα εκ Κύπρου εις Βασιλεύουσαν εκόμισεν, ένθα περικαλλή Μονήν τε και Ναόν εις Άγιον όνομά Σου κτίσας, ταύτα εν δόξη και τιμή εναπέθεσεν. Πόλιν Πόλεων προστάτευε αεί και στήριγμα Βυζαντίου ίσθι πάντοτε.

Ιεράρχα Θεοδόξαστε, Ισαπόστολε και Φίλε Ιησού του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών τω Ζωοδότη Κυρίω, άμα τε τη Υπεραγία Θεοτόκω. Γενού ελπίς αεί και στήριγμα υπέρ ημών. Άγιε και Θαυματουργέ Λάζαρε, ος ου προς θάνατον ησθένησας, αλλά υπέρ της του Θεού δόξης, δοξολογούμεν Σου την μνήμην και παρακαλούμεν Σε, ίνα απαλλάξης και σώσης ημάς από της πανδημίας του θανατηφόρου ιού, ος ενέσκηψεν επί των κεφαλών μας, αλλά και απανταχού της γης. Απομάκρυνε αφ’ ημών τον λοιμόν, ίνα πλησθώμεν υγιείας και γαλήνης. Ευλογίαν εις ημάς χάρισαι ίν’ ακουσθώσιν σήμαντρα ανοικτών πλέον Εκκλησιών, εσφραγισμένων σήμερον λόγω του ενσκήψαντος βαρυτάτου ιού. Δεινόν γαρ έστιν αλειτουργήτους είναι ημάς εν ταις ημέραις της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ην περίλυποι διερχώμεθα. Επάκουσον και δος ημίν εορτασμόν προσκυνήσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου, των Αγίων των ημερών, δοξολογούντες την Υπεραγίαν Θεοτόκον, την τετραήμερον Ανάστασίν Σου και την ένδοξον Ανάστασιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Άγιε Τετραήμερε Λάζαρε, ο αναστηθείς υπό του δακρυρροούντος Αρχηγού ζωής και θανάτου Δεσπότου Ιησού του Χριστού, ανάστησον την ημών μετάνοιαν, σώσον ημάς από ψυχικού θανάτου, απάλλαξόν μας από φθοράς και θλίψεων και προστάτευσον ημάς από παντός κακού. Δέξαι τας ημών παρακλήσεις και ικάνωσον ημάς εις το υμνείν και δοξάζειν αεί το Άγιον Όνομά Σου.

«Την κοινήν Ανάστασιν προ του σου Πάθους πιστούμενος, εκ νεκρών ήγειρας τον Λάζαρον, Χριστέ ο Θεός• όθεν και ημείς ως οι Παίδες, τα της νίκης σύμβολα φέροντες, σοι τω Νικητή του θανάτου βοώμεν Ωσαννά εν τοις υψίστοις, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου».

Δι’ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών.