Ευχή εις λοιμικήν νόσον (του νεωστί ενσκήψαντος κορωνοιού)

6 Απριλίου 2020

www.asceticexperience.com

Δέσποτα παντοκράτορ, ο αντιλήπτωρ και σωτήρ του κόσμου˙ ο ιατρός και βοηθός των πασχόντων, λυτρωτής τε και Σωτήρ των νοσούντων˙ ο τας σωματικάς και ψυχικάς θλίψεις των ανθρώπων θεραπεύων˙ ο νικητής του θανάτου˙ αιτούµεθά Σου, ο Θεός ηµων, καθάρισον και απάλλαξον ημάς από πάσης νόσου και από παντός µολυσµου σαρκός και πνεύµατος. Κύριε, μη εγκαταλίπης ημάς. Την ιατρικήν Σου δύναµιν ουρανόθεν εξαπόστειλον. Πάσαν λανθάνουσαν ασθένειαν αποδίωξον. Βοήθησον ημίν εις καιρόν λοιμού, και ρύσαι ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Παύσον την ενεστώσαν μάστιγα, υπομονήν δε εν τω καιρώ τούτω δος ημίν, Κύριε. Ανάστησον ημάς. Γενού ιατρός πάντων ημών˙ εξέγειρον ημάς από κλίνης οδυνηράς και από στρωµνης κακώσεως. Πρόσδεξαι τάςικεσίας των ιατρών, των νοσηλευτών και πάντων των διακονούντων και παρεχομένων τοις ασθενούσι φροντίδα, περίθαλψιν και κουφισμόν εν τοις χώροις της Υγείας. Ενίσχυσον αυτούς διά της φιλανθρωπίας Σου και στερέωσον αυτούς εν τη δυνάμει Σου. Ανάπαυσον εν τόπω αναψύξεως τους υπό της επαράτου λοιμικής νόσου φθορά υποκύψαντας κεκοιμημένους δούλους Σου και αδελφούς ημών, αποκατάστησον δε ημάς, τους περιλειπομένους, υγιείς και τεθεραπευμένους εν τη αγία Σου Εκκλησία, εις προσκύνησιν και δόξαν του αγίου Σου ονόματος. Σον γαρ εστι το ελεείν και σώζειν ηµας, ο Θεός ηµων, και Σοι την δόξαν αναπέµποµεν, τω Πατρί, και τω Υιώ, και τω Αγίω Πνεύµατι, νυν, και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Δίκτυον του Οικουμενικού Πατριαρχείου δια την Ποιμαντικήν Διακονίαν εις τον Χώρον της Υγείας

www.pastoralhealth-ep.com