Προσβάσιμη σελίδα

«Τις λαλήσει τας δυναστείας σου Χριστέ», Δοξαστικό Αίνων Κυριακής Τυφλού

 

Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής του Τυφλού:

«Τίς λαλήσει τὰς δυναστείας σου Χριστέ, ἢ τίς ἐξαριθμήσει τῶν θαυμάτων σου τὰ πλήθη; διπλοῦς γὰρ ὡς ὡράθης ἐπὶ γῆς δι\’ ἀγαθότητα, διπλᾶς καὶ τὰς ἰάσεις τοῖς νοσοῦσιν ἐχορήγεις· οὐ μόνον γὰρ τοῦ σώματος ὀφθαλμοὺς διήνοιξας, τοῦ ἀπὸ μήτρας πηρωθέντος, ἀλλὰ καὶ τοὺς τῆς ψυχῆς· ὅθεν Θεόν σε ὡμολόγει τὸν κρυπτόμενον, καὶ πᾶσι παρέχοντα τὸ μέγα ἔλεος.»

Σε εξαιρετική εκτέλεση από τον Πρωτοψάλτη του Ιερού Μητροπολιτικού Τρικάλων και Μουσικοδιδασκάλου Παναγιώτη Καλαμπάκα.

 

 

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Θείω καλυφθείς», Καταβασίες Πεντηκοστής (Λ. Αστέρης-Βασ. Εμμανουηλίδης)
«Δύναμις» Κυριακού Ιωαννίδου του Καλογήρου (Χορός Αγιορειτών)
Ύμνοι της Κυριακής των Αγίων Πατέρων (Οι Καλοφωνάρηδες)
«Τας μυστικάς», μέλος Κ. Πρίγγου-Χορός Κωνστ/τών υπό Γεωργίου Τσαούση
«Των αγίων Πατέρων ο χορός», ήχ. πλ. δ΄ († Ματθαίος Τσαμκιράνης)