Προσβάσιμη σελίδα

«Των κόλπων των πατρικών μη χωρισθείς», ήχ. πλ. β΄ Δοξαστικό Αναλήψεως (Γρ. Νταραβάνογλου)

Ο Άρχων Μαΐστωρ της Μ.τ.Χ.Ε. Γρηγόρης Νταραβάνογλου ψάλει το Δοξαστικό του Εσπερινού της Εορτής της Αναλήψεως «Τῶν κόλπων τῶν πατρικῶν μή χωρισθείς» σε ήχο πλ. β΄. Πρόκειται για ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε στην Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου στις 25-5-2018.

Δόξα… Και  νῦν… 

«Τῶν κόλπων τῶν πατρικῶν μή χωρισθείς, γλυκύτατε Ἰησοῦ, καί τοῖς ἐπί γῆς ὡς ἄνθρωπος, συναναστραφείς, σήμερον ἀπ’ ὄρους τῶν Ἐλαιῶν ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, καί τήν πεσοῦσαν φύσιν ἡμῶν συμπαθῶς ἀνυψώσας, τῷ Πατρί συνεκάθισας· ὅθεν αἱ οὐράνιαι τῶν ἀσωμάτων τάξεις, τό θαῦμα ἐκπληττόμεναι, ἐξίσταντο θάμβει, καί τρόμῳ συνεχόμεναι, τήν σήν φιλανθρωπίαν ἐμεγάλυνον. Μεθ’ ὧν καί ἡμεῖς οἱ ἐπί γῆς, τήν πρός ἡμᾶς σου συγκατάβασιν, καί τήν ἀφ’ ἡμῶν Ἀνάληψιν δοξολογοῦντες, ἱκετεύομεν λέγοντες· ὁ τούς μαθητάς καί τήν τεκοῦσάν σε Θεοτόκον, χαρᾶς ἀπείρου πλήσας ἐν τῇ σῇ Ἀναλήψει, καί ἡμᾶς ἀξίωσον, τῶν ἐκλεκτῶν σου τῆς χαρᾶς, εὐχαῖς αὐτῶν, διά τό μέγα σου ἔλεος.»

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Πασαπνοάρια» δ΄ ήχου, (Λυκ. Πετρίδης)
Η Παιδαγωγία της Μουσικής και ο Όσιος Παΐσιος
Εξόδιος ακολουθία της Αγγελική Καρά
«Ανοιξαντάρια» Θεοδώρου Φωκαέως-(Χορός αγιορειτών»
Εγγραφείτε στην 1η e-Σύναξη από τον Άθωνα με τον Γέροντα Εφραίμ και Ιεροψάλτες