Πορταΐτισσα: Όλα τα αμερικανικά ΜΜΕ «διελάλησαν το θαύμα της Παναγίας»!

1 Αυγούστου 2020

Η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Πορταΐτισσας της Ιεράς Μονής Αγίου Όρους.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Η Πορταΐτισσα εν Αμερική δακρύει.

(Απόσπασμα από επίσημον έκθεσιν του Αρχιεπισκόπου Αμερικής προς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην)

Παναγιώτατε,
Σημείον επαρουσιάσθη εις τον οίκον του ευσεβούς Πέτρου Κούλη.

Ιερά Εικών της Παναγίας, αντίγραφον της εν τη Ιερά Μονή Ιβήρων Αγίου Όρους θαυματουργού Εικόνος Πορταϊτίσσης, εδάκρυε συνεχώς.

Μεταβάς διεπίστωσα μετά πολλών άλλων προσκυνητών ότι η Εικών εδάκρυε.

Την θαυμασίαν αυτήν δακρυρροΐαν μεταβάς διεπίστωσα και τη Μεγάλη Τετάρτη, τη δε Μεγάλη Πέμπτη εν Λιτανεία και επιβλητική πομπή μετεφέραμεν την δακρυρροούσαν Ιεράν Εικόνα εις τον Ναόν του Αγίου Παύλου.

Το θαύμα τούτο είδον ιδίοις όμμασι χιλιάδες ανθρώπων ορθοδόξων και άλλων χριστιανών, ως και ανηκόντων εις άλλα θρησκεύματα πάσης ηλικίας, τάξεως και επαγγέλματος.

Υπερδισχίλιοι εξ αυτών έχουσιν υπογράψει ως αυτόπται μάρτυρες του θαύματος.

Η Αρχιεπισκοπή επέτρεψεν εις Αστυνομικούς και Δημοσιογράφους, όχι μόνον να ερευνήσωσι και να περιεργασθώσι την θαυματουργόν Εικόνα, αλλά και ποσότητα των Ιερών δακρύων αυτής να λάβωσι και δώσωσι εις χημικόν εργαστήριον προς ανάλυσιν…

Μέχρι της στιγμής αυτής η θαυμαστή δακρυρροή συνεχίζεται υπ’ ουδενός αμφισβητουμένη.

Εκπρόσωποι άλλων Εκκλησιών, άνθρωποι αμφιβάλλοντες ή και απιστούντες ωμολόγησαν ότι είδαν την Εικόνα της Παναγίας να δακρύη.

Ο τύπος, το ραδιόφωνον, η τηλεόρασις, ο κινηματογράφος διελάλησαν εις ολόκληρον την Αμερικήν το θαύμα της Παναγίας.

Εν τω μεταξύ 68 χιλιάδες ευσεβών Χριστιανών παντός δόγματος επισκέπτονται καθημερινώς τον Ιερόν Ναόν Αγίου Παύλου και ασπάζονται την θαυματουργόν Εικόνα.

Δεκάδες χιλιάδων έχουσι προσέλθει εξ όλων των σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών, πολλοί δε εξ αυτών κομίζοντες και τους ασθενείς αυτών προς ίασιν και έτεροι καταθέτοντες κοσμήματα και άλλα αναθήματα προ της θαυματουργού Εικόνος.

Εν όψει της αυξούσης σημασίας του θαυματουργού τούτου σημείου και του παναμερικανικού χαρακτήρας του εξαιτούμαι οδηγίας κ.λ.π…

Μετά βαθυτάτου σεβασμού

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ιάκωβος

 

Από το βιβλίο του Ιερομονάχου Στεφάνου Ιβηρίτου (Κλήμη), “Ιστορικόν και τινά θαύματα της Παναγίας της Πορταϊτίσσης”, Άγιον Όρος – Άθως, 1961.