Προσβάσιμη σελίδα

Δοξαστικό Αγ. Ρωμανού του Μελωδού (Άρχ. Πρωτοψ. Π. Νεοχωρίτης)

Μια εξαιρετική ερμηνεία του δοξαστικού της μνήμης του αγ. Ρωμανού του Μελωδού από τον Άρχ. Πρωτοψάλτη Παναγιώτη Νεοχωρίτη, ο οποίο τιμά ιδιαιτέρως τη μνήμη του Πινδάρου της Εκκλησίας με το να δώσει στο Σύλλογο προς διάδοση και διάσωση της πατρώας μας μουσικής που ίδρυσε και διευθύνει μέχρι σήμερα ο ίδιος με το όνομα του Αγ. Ρωμανού.

«Ἐπέφανε σήμερον, ὡς ἀστήρ πολύφωτος, ἡ τοῦ ὁσίου Ῥωμανοῦ μνήμη, τήν Ἐκκλησίαν φαιδρύνουσα· θείων γάρ ᾀσμάτων συνθήκη, ἡμᾶς συναγείρει, πρός αἶνον καί δόξαν Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καί βοᾶν πρός αὐτόν· χαίροις τῆς ἄνωθεν ἐπιπνοίας, ταμεῖον ἱερόν, καί τῆς ἀγγελικῆς μελῳδίας, μυσταγωγέ θεσπέσιε· χαίροις, ὁ ἐκ τῆς Θεοτόκου τό χάρισμα λαβών, καί τήν Ἐκκλησίαν πλουτήσας ὕμνοις μελιχροῖς· χαίροις μελῳδέ οὐράνιε, ὁ τῆς Δαβιτικῆς κινύρας πλέον ᾄσας τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ· Ἀλλ᾿ ὦ πάτερ Ὅσιε, Ἀγγέλοις συνὼν καί ἀγαλλόμενος, πρέσβευε σύν αὐτοῖς, ὑπέρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.»

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Δ΄ Διεθνές Ιεροψαλτικό και Μουσικολογικό Συνέδριο
«Χερουβικόν Μισαήλ Μισαηλίδου» – Γεώργιος Χατζηχρόνογλου
«Άξιον εστίν», ήχ. πλ. α΄ «σπάθιον» μέλος (Χορός Καρακαλλινών)
Εκφωνητική απαγγελία (Δημ. Σουρλαντζής)
«Χερουβικός ύμνος» - Γεώργιος Λαμπρόπουλος