Γέροντας Εφραίμ: Πώς να διακρίνεις την αγαθή συνείδηση από την πονηρή

31 Ιανουαρίου 2021

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης και Αριζονίτης.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

1). Μη καταφρονήτε την συνείδησιν σας, διότι αύτη το καλόν μας συμβουλεύει.

Eίναι ο έμφυτος νόμος, που μας εδόθη ως πυξίδα, διά να μας δείχνη τον ίσιον και σωτήριον δρόμον.

Υπάρχει αγαθή συνείδησις και πονηρά συνείδησις.

H αγαθή είναι, όταν μας συμβουλεύη, βάσει του θείου νόμου, τα παραγγέλματα της σωτηρίας, η δε πονηρά, φωνή του διαβόλου, μας νουθετεί πλανεμένα και διαστρεβλωμένα, έχουσα αιτίαν την οίησιν και τον εγωισμόν!

Το να γνωρίσης και να μάθης πώς να διακρίνης την μίαν συνείδησιν από την άλλην, αυτό θα κατορθωθή με την εξομολόγησιν των λογισμών σου και με υπακοήν εις τας συμβουλάς πνευματικού οδηγού.

Διότι αυτός θα σου ξεχωρίση και θα σε διαφωτίση, ότι αυτός ο λογισμός σου είναι της αγαθής, φέρ’ ειπείν, συνειδήσεως ή της πονηράς και έτσι θα μπης εις το νόημα ως προς το να διακρίνης εις το εξής και μόνος σου.

 

2). Πρόσεχε την συνείδησίν σου.

Τα έργα σου να είναι γνήσια, όχι άλλο εις το στόμα και άλλο εις την καρδίαν σου.

Αγάπησε την αλήθειαν, φοβήσου τον έλεγχον της συνειδήσεως σου.

Διόρθωνε τον εσωτερικόν σου άνθρωπον, διά να μη μετανοήσης εις το ύστερον ματαίως.

Αυτά, και ο Θεός να είναι μαζί σου και η χάρις του Αγίου Πνεύματος να σε ενδυναμώνη προς εφαρμογήν των νουθεσιών.

 

Από το βιβλίο «Πατρικαί νουθεσίαι» του Γέροντος Εφραίμ (Αριζόνας) Προηγουμένου Ιεράς Μονής Φιλοθέου, έκδοση Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους.