Άγιος Συμεών: Εγώ διηγούμαι απλώς τα θαυμαστά έργα του Θεού, τα οποία επιτελεί Αυτός με πολλή καλωσύνη!

22 Φεβρουαρίου 2021

Άγιος Συμεών Νέος Θεολόγος. (Εικόνα του Γιώργου Κόρδη).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Συνέχεια από εδώ: http://www.pemptousia.gr/?p=301371

Αυτά, λοιπόν, έγραψα, ω πατέρες και αδελφοί, όχι διά να κάμω επίδειξιν, ας μη συμβή ποτέ κάτι τέτοιο -διότι τι είναι εκείνο που έχω ιδικό μου διά να επιδειχθώ, εκτός από πολλάς αμαρτίας και ακαθαρσίας και ανομίας από την εμβρυακήν μου ακόμη ηλικίαν, προς τας οποίας, καθώς νομίζω, δεν δύναται να εξισωθή ως προς το πλήθος ούτε και αυτή η άμμος της θαλάσσης-, αλλά με όσα γράφομεν παρουσιάζομεν και σας εκθέτομεν τα θαυμαστά έργα του Θεού, αν και όχι όσον αρμόζει, αλλά βεβαίως σύμφωνα με την δύναμίν μας· εκτός από αυτά επιδιώκω να ωφελήσω με αυτήν την διήγησιν και όλους εκείνους που νομίζουν ότι έχουν από το Μυστήριον του Θείου Βαπτίσματος Άγιον Πνεύμα χωρίς να το γνωρίζουν.

Διότι ο παρών λόγος μας διδάσκει αρχικώς το επικρατούν εντός μας πλήρες πνευματικόν σκότος, δηλαδή αναφέρεται και εξετάζει το θέμα της αγνοίας του Θεού· έπειτα μας διδάσκει περί του ελέγχου μας από την συνείδησιν· έπειτα τον φόβον του Θεού που προκαλεί η συναίσθησις της αμαρτωλότητός μας· κατόπιν την επιθυμίαν του ανθρώπου να λάβη συγχώρησιν των αμαρτιών του -οπόταν ο άνθρωπος αναζητή να εύρη κάποιον μεσολαβητήν διά να τον βοηθήση, επειδή δηλαδή δεν δύναται μόνος του με αδιαντροπιάν να πλησιάση τον Θεόν διότι αισθάνεται να του προκαλή εντροπήν το πλήθος των αμαρτιών του.

Έπειτα αφηγείται πώς ευρήκε τον μεσίτην και ποιμένα και πρεσβευτήν· κατόπιν λέγει πώς είδεν αυτόν με την εσωτερικήν έλλαμψιν του Αγίου Πνεύματος, το οποίον δεικνύει ότι ήρχισε να συντελήται η έλλαμψις, με την οποίαν προηγουμένως ήτο άσχετος, και πώς, ενώ έγινεν εις αυτόν η αποκάλυψις, έπαψε να βλέπη το άγιον Πνεύμα και αφού δεν έβλεπε το άγιον Πνεύμα υπέπεσεν εκ νέου εις πολλάς αμαρτίας.

Ύστερον δε από αυτά επαρουσίασεν την διά μέσου του ποιμένος νέαν κλήσιν εις μετάνοιαν, κατόπιν την υπακοήν, την πίστιν, την ταπείνωσιν, την υποταγήν και την συνεπεία αυτών επελθούσαν εντός ημών ολίγον κατ’ ολίγον με γνώσιν και με θεωρίαν ριζικήν μεταβολήν, την οποίαν όποιος δεν το αντιληφθεί ότι συνετελέσθη εντός του, σύμφωνα με όσα εξετέθησαν, αυτός δεν είναι δυνατόν να γίνη κατοικητήριον του Αγίου Πνεύματος.

Αλλ’ η λεπτομερής έκθεσις αυτών, καθώς ανωτέρω είπον, ουδόλως δεικνύει ότι εγώ καυχώμαι, αλλ’ ότι διηγούμαι απλώς τα θαυμαστά έργα του Θεού, τα οποία επιτελεί ούτος με πολλήν καλωσύνην εις εκείνους που τον ζητούν από όλην των την ψυχήν και την καρδίαν, ώστε κάθε δικαιολογία διά την παράβασιν του θελήματός του να λάβη δικαίαν την ανταπόδοσιν κατά την ημέραν που θα δικάση ο θεός το ανθρώπινον γένος· εις αυτόν ανήκει κάθε δοξολογία και τιμή και προσκύνησις τώρα και πάντοτε και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.

 

Απόσπασμα από την Α’ Ευχαριστία του Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, η οποία περιέχεται, στο βιβλίο «Συμεών του Νέου Θεολόγου», 3ος τόμος, «Κατηχήσεις ΚΑ’ – ΛΔ’, Ευχαριστία 1-2», της σειράς βιβλίων Άπαντα των Αγίων Πατέρων, των εκδόσεων Ωφελίμου Βιβλίου. Μετάφραση, σχόλια Ηλίας Τσιάκος, θεολόγος, νομικός.