Ο Θεάνθρωπος Κύριος

 
Παιδικά / Ζώντας στην Εκκλησία

symbolo-pisteos_titlos_3

symbolo_pisteos_mikro

symbolo-pisteos_arthro_2-7_titlos

Καί εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ, τόν μονογενῆ, τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα πρό πάντων τῶν αἰώνων. Φῶς ἐκ Φωτός, Θεόν ἀληθινόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι’ οὗ τά πάντα ἐγένετο.

Στο δεύτερο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως ομολογούμε την πίστη μας στον Θεάνθρωπο Σωτήρα (Ιησού) Χριστό, που είναι ο Γιος του Θεού, ένας και μοναδικός, γεννημένος από πάντα από τον Πατέρα. (Δεν υπάρχει στιγμή που δεν υπήρχε ο Υιός). Δεν είναι κτίσμα, δημιούργημα του Θεού, όπως πίστευαν διάφοροι αιρετικοί, αλλά όμοιος με τον Πατέρα, δηλαδή Φως και Θεός αληθινός, ένα και το αυτό με τον Θεό-Πατέρα. Διά μέσου Αυτού, του Υιού και Λόγου του Θεού, ήρθαν στην ύπαρξη τα πάντα, αλλά και διαμέσου Αυτού επίσης αναγεννώνται και λυτρώνονται τα πάντα, αφού Αυτός έγινε Άνθρωπος για να φέρει τη λύτρωση και τη χαρά της ανακαίνισης των πάντων στην αιώνια Βασιλεία Του.

Τόν δι’ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καί σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί ἐνανθρωπήσαντα.

Πιστεύουμε – αυτό το ρήμα εννοείται ότι επαναλαμβάνεται σε κάθε άρθρο – ότι ο Χριστός για χάρη μας, για τη δική μας σωτηρία, άφησε τη δόξα Του και κατέβηκε από τους Ουρανούς. Με τη δύναμη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος πήρε σάρκα από την Παρθένο Μαρία και έγινε άνθρωπος, όμοιος σε όλα με μας, εκτός από την αμαρτία. Έζησε σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο πάνω στη γη.

Σταυρωθέντα τε ὑπέρ ἡμῶν ἐπί Ποντίου Πιλάτου καί παθόντα καί ταφέντα.

Με τη Σταυρική Του θυσία και όλα τα πάνσεπτα Πάθη Του και τη θεόσωμη Ταφή Του, στον καιρό που Ρωμαίος επίτροπος στην Ιουδαία ήταν ο Πόντιος Πιλάτος, μας συμφιλίωσε με τον Θεό, από τον οποίο είχαμε απομακρυνθεί με την ανυπακοή, την περηφάνια και την αχαριστία μας.

xristos_copy_mesa

Καί ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατά τάς Γραφάς.

Την τρίτη μέρα ο Χριστός νίκησε τον θάνατο και αναστήθηκε. Όλα έγιναν όπως ακριβώς τα είχαν πει αιώνες πριν, σύμφωνα με τη φώτιση του Θεού, οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Αποτελεί δόγμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας ότι ο Χριστός, στο διάστημα της τριήμερης ταφής Του, κατέβηκε με την ανθρώπινη ψυχή Του στον Άδη και κήρυξε το Ευαγγέλιό Του στους νεκρούς. Και εκεί όσοι Τον πίστεψαν, σώθηκαν. Γι’ αυτό, όπως διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη, πολλοί αναστήθηκαν μαζί Του και εμφανίστηκαν στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ. Γι’ αυτό με τόση χαρά ψάλλουμε: “Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος”.

Καί ἀνελθόντα εἰς τούς οὐρανούς καί καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.

Στη συνέχεια ο Χριστός, με τη δύναμη που είχε ως Θεός, αναλήφθηκε (ανέβηκε) πάλι στους Ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Θεού -Πατέρα, με όλη τη δόξα που είχε προτού έρθει στον κόσμο, δοξάζοντας όμως τώρα και την ανθρώπινη φύση. Αν πιστέψουμε και ακολουθήσουμε τον Χριστό μάς περιμένει η θεϊκή δόξα, όπως αυτή φανερώθηκε για λίγο στο Όρος Θαβώρ.

Η Ανάληψη του Κυρίου συνέβη σαράντα ημέρες μετά την Ανάσταση. Όλο αυτό το διάστημα ο Κύριος εμφανιζόταν στους μαθητές Του για να τους βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν και να πιστέψουν στην Ανάστασή Του, ώστε χωρίς καμιά αμφιβολία να κηρύξουν σ’ όλο τον κόσμο το «Ευαγγέλιό» Του, την «καλή είδηση» για τη Βασιλεία του Θεού.

Καί πάλιν ἐρχόμενον μετά δόξης κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

Κάποια στιγμή, σε χρόνο που μόνο ο Θεός γνωρίζει, ο Κύριος θα έρθει πάλι, με πολλή δόξα αυτή τη δεύτερη φορά, για να κρίνει όλους μας, ζωντανούς και νεκρούς. Γι’ αυτό πρέπει κάθε στιγμή να είμαστε έτοιμοι, κάνοντας το θέλημά Του, ώστε να μας πάρει για πάντα στη Βασιλεία Του, που δεν θα τελειώνει ποτέ.

footer-eap