Προσβάσιμη σελίδα

«Πάτερ αγαθέ», Δοξαστικό Κυριακής του Ασώτου (Ματθαίος Τσαμκιράνης)

Μια αριστοτεχνική εκτέλεση του περίφημου δοξαστικού της Κυριακής του Ασώτου «Πάτερ αγαθέ» από έναν μεγάλο ερμηνευτή της ψαλτικής τέχνης τον Ματθαίο Τσαμκιράνη. Ο ιερός Υμνογράφος με ιδιαίτερο ποιητικό κάλλος αποδίδει το νόημα της ευαγγελικής περικοπής το οποίο ολοκληρώνει ο ιεροψάλτης ο οποίος αν είναι ως ο Ματθαίος Τσαμκιράνης μεταρσιώνει τους πιστούς στα πλαίσια της λογικής λατρείας της Εκκλησίας. Η υμνογραφία και η μουσική συνιστούν το δίζυγο άρμα την περίοδο του Τριωδίου στην πορεία μας προς την Ανάσταση.

«Πάτερ ἀγαθέ, ἐμακρύνθην ἀπό σοῦ μή ἐγκαταλίπῃς με,

 μηδέ ἀχρεῖον δείξῃς τῆς βασιλείας σου·

ὁ ἐχθρός ὁ παμπόνηρος ἐγύμνωσέ με,

καί ᾖρέ μου τόν πλοῦτον·

 τῆς ψυχῆς τά χαρίσματα ἀσώτως διεσκόρπισα,

ἀναστάς οὖν, ἐπιστρέψας πρός σέ ἐκβοῶ·

Ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου,

ὁ δι’ ἐμέ ἐν Σταυρῷ τάς ἀχράντους σου χεῖρας ἁπλώσας,

ἵνα τοῦ δεινοῦ θηρός ἀφαρπάσῃς με,

καί τήν πρώτην καταστολήν ἐπενδύσῃς με, ὡς μόνος πολυέλεος».

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Δοξολογία Π. Λαμπαδαρίου, ήχος δ΄«άγια» (Χορός Δανιηλαίων)
«...διά φωνῶν σημαντικῶν καί ἀσημάντων: τά Κρατήματα τῆς Ψαλτικῆς»
«Ο  Θεός έσχισε το χειρόγαφο του χρέους»
«Δεῦτε ἐργασώμεθα», Ιδιόμελο Δ΄Κυριακής Νηστειών (Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος)
Τι σημαίνει ο δικός μας σταυρός;