Προσβάσιμη σελίδα

«Της μετανοίας άνοιξόν μοι», Πεντηκοστάρια Τριωδίου (Λυκ. Πετρίδης)

Ο Λυκούργος Πετρίδης ψάλει τα Κατανυκτικά Ιδιόμελα Πεντηκοστάρια του Τριωδίου «Της μετανοίας» «Της σωτηρίας», «Τα πλήθη των πεπραγμένων μου δεινών». Πρόκειται για άκουσμα παραδοσιακό, λιτό και ανεπιτήδευτο, έτσι όπως το παρέλαβε από τους πατριαρχικούςδασκάλους του. Ο μακαριστός Λυκούργος Πετρίδης διακόνησε το Μητροπολιτικό ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς για πολλά χρόνια, αφήνοντας πίσω του πολλούς μαθητές και πλούσιο μελοποιητικό έργο αφιερωμένο στην πατριαρχική παράδοση.

«Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας Ζωοδότα, ὀρθρίζει γάρ τό πνεῦμά μου, πρός ναόν τόν ἅγιόν σου, ναόν φέρον τοῦ σώματος, ὅλον ἐσπιλωμένον, ἀλλ’ ὡς οἰκτίρμων κάθαρον, εὐσπλάγχνῳ σου ἐλέει». 

«Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι τρίβους, Θεοτόκε, αἰσχραῖς γάρ κατεῤῥύπωσα, τήν ψυχήν ἁμαρτίαις, ὡς ῥᾳθύμως τόν βίον μου, ὅλον ἐκδαπανήσας, ταῖς σαῖς πρεσβείαις ῥῦσαί με, πάσης ἀκαθαρσίας».

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Δοξολογία Π. Λαμπαδαρίου, ήχος δ΄«άγια» (Χορός Δανιηλαίων)
«...διά φωνῶν σημαντικῶν καί ἀσημάντων: τά Κρατήματα τῆς Ψαλτικῆς»
«Ο  Θεός έσχισε το χειρόγαφο του χρέους»
«Δεῦτε ἐργασώμεθα», Ιδιόμελο Δ΄Κυριακής Νηστειών (Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος)
Τι σημαίνει ο δικός μας σταυρός;