Προσβάσιμη σελίδα

Αναγγελία σεμιναρίων εκκλησιαστικής μουσικής με τον Άρχοντα Πρωτοψ. Παν. Νεοχωρίτη

Φέρεται εις γνώσιν των αγαπητών φιλομούσων ιεροψαλτών, διακόνων, ιερέων κ.λπ., ότι ο Σύλλογός Λόγιας Εξωτερικής και Εκκλησιαστικής Μουσικής Ρωμανός ο Μελωδός» προτίθεται να διοργανώσει σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων με κεντρικό θέμα: «Εἰσαγωγή στήν ἔκφραση τῆς πατρώας ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς».  Θα διδάξει ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, κ. Παναγιώτης Νεοχωρίτης. 

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, με τη χρήση διαδικτυακών μέσων και η έναρξή τους εκτιμάται ότι θα γίνει αμέσως μετά το Πάσχα του τρέχοντος έτους.

Απαραίτητη προϋπόθεση γιά τή συμμετοχή εκάστου ενδιαφερομένου αποτελεῖ η καλή γνώση της παρασημαντικής, των ήχων, των διαστημάτων και λοιπών τεχνικών στοιχείων της μουσικής, καθώς καί ἡ συστηματική παρακολούθηση των σεμιναριακών μαθημάτων.

Καλούνται λοιπόν, όσοι ἐπιθυμούν καί πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, νά εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Σύνδεσμος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η παρούσα δήλωση δεν συνιστά οριστική εγγραφή.

Θα αναρτηθεί εκ νέου ανακοίνωση σχετικά με την αίτηση, τους όρους καί το κόστος συμμετοχής.

 

“The supernatural silence is to be honoured”

We wish to inform all fellow chanters and clergy of our intention to organise a series of informative seminars on the topic of “The Interpretation of our Ancestral Ecclesiastical Music: An Introduction”. The seminars will be held online and will be delivered by the Archon Protopsaltis of the Holy Great Church of Christ, Mr. Panagiotis Neochoritis.

We anticipate the first seminar to commence soon after the Easter period.

This series is intended for advanced practitioners of Byzantine music who possess a well-developed understanding of Byzantine notation, modes, intervals and other liturgical elements, who will be able to commit to attending the full series.

Please register your interest through the following link:…

Expression of Interest Form

Please note: this form does not constitute enrolment to the seminars.

A further announcement will follow with details about applications, fees and terms and conditions.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Δοξολογία Π. Λαμπαδαρίου, ήχος δ΄«άγια» (Χορός Δανιηλαίων)
«...διά φωνῶν σημαντικῶν καί ἀσημάντων: τά Κρατήματα τῆς Ψαλτικῆς»
«Ο  Θεός έσχισε το χειρόγαφο του χρέους»
«Δεῦτε ἐργασώμεθα», Ιδιόμελο Δ΄Κυριακής Νηστειών (Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος)
Τι σημαίνει ο δικός μας σταυρός;