Άγιος Σάββας, Επίσκεψη με συνοδεία μετά τον θάνατόν του!

7 Απριλίου 2021

Άγιος Σάββας της Καλύμνου (1862 – 1948).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Αφήγηση Γερόντισας Φιλοθέης, Ηγουμένης Ιεράς Μονής Αγίων Πάντων Καλύμνου:

Ήταν Μ. εβδομάδα. Η εκκλησία μικρή. Πηγαίναμε εις τους αγίους Πάντας.
Ακούαμε επάνω θυμιάματα, ψαλμωδίες, μεγάλος θόρυβος, οπού ηναγκάσθησαν οι αδελφές να ανεβούν επάνω να δουν τι συμβαίνει.

Έρχονται επάνω, φθάνουν εις την πόρτα, αλλά δεν μπορούν να μπουν μέσα από τα θυμιάματα και τον θόρυβον που υπήρχε μέσα. Κατέβηκαν κάτω. Συνέχισε όλην την Μ. εβδομάδα.

Την Παρασκευήν κατά τας 3 η ώρα είχαμε κουρασθή.

Είπα στις αδελφές· «Εγώ θα φύγω, θα πάω επάνω, να πέσω ολίγον διά να έχω την ημέραν αντοχήν».

Μπαίνω εις το κελλί μου. Μαζί μου ήλθε και η αδελφή Φεβρωνία.

Πάει και εκείνη εις το ιδικόν της.

Μόλις έγειρα για ξεκούραση ακούω κτύπους εις την πόρτα.
Λέω:
– Αν είσαι Χριστονύμφη εσύ γύρισε από την άλλη πλευρά να σ’ ανοίξη η Φεβρωνία να μπης μέσα.

Ακούω και δεύτερη και τρίτη.

Σηκώθηκα ανοίγω την πόρτα, βλέπω τον όσιο Σάββα [τον όσιο Σάββα της Καλύμνου, πνευματικό της Μονής], φορεμένο με ιερατικά πολυτελείας καθώς και αρκετά πρόσωπα ιερείς με την ίδια ενδυμασίαν και τα πρόσωπά των ήσαν εστραμμένα προς την ανατολήν.

Μόνον ο όσιος Σάββας ήτο κατά μέσα εις την πόρτα.

Εγώ καθώς τον είδα, δεν τον εθεώρησα ως άγιον, αλλά ως πνευματικόν που τον είχαμε.

Του λέγω:
– Π. Σάββα πώς είναι αυτό και ήρθες να μας επισκεφθής;

Και παίρνω ένα κάθισμα τω δίδω να καθίση.
Κτύπησε τα χέρια του και μου λέγει:
– Επληρώθη το ποθούμενό μου, αγάπη, υπακοή και μακαρία ταπείνωσις. Στήριξον την εκκλησίαν μου.

Μου το είπε τρεις φορές και τον έχασα. Εγώ εχρειάσθησαν δυο ώρες να περάσουν διά να συνέλθω.

Όταν συνήλθα, βλέπω την πόρτα ανοικτή, την καρέκλα εις την μέση.

Ακούσε και η αδελφή Φεβρωνία δίπλα τον κτύπο, αλλά δεν εσηκώθηκε, διότι ενόμισε ότι ήτο η αδελφή Χριστονύμφη και ήλθε διά να ξεκουρασθή.

Από το βιβλίο βιβλίο του Βασιλείου Παπανικολάου, ο «Άγιος Σάββας ο Νέος ο εν Καλύμνω», έκδοση Ιεράς Μονής Αγίων Πάντων Καλύμνου.