Προσβάσιμη σελίδα

Ο Κανόνας της Αναστάσεως (Βατοπαιδινός Χορός)

anastasimos-kanonas-mesa

Ο Αναστάσιμος Κανόνας αποτελεί ποίημα ‘‘τοῦ ἱεροῦ Δαμασκηνοῦ, ἔξοχος διθύραμβος ὑψίστης ἐξάρσεως καί ἀμιμήτου κάλλους’’, καθώς προσφέρει ‘‘εὐωδέστατα  ἄνθη εἰς τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου’’[1]. Σε αυτόν δεσπόζει ο ειρμολογικός α΄ ήχος, ο οποίος ψάλλεται πλέον πανηγυρικά και σε υψηλό τόνο. Σύμφωνα με τον Παπαδιαμάντη ‘‘Ὁ καλλιτέχνης ὑμνογράφος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός…, ἀνέπτυξεν ὅλον τό ὕψος τῆς ἱερᾶς ποιήσεως ἀπαραμίλλως ἐν τῷ Κανόνι τούτῳ, ὅστις εἰς ἑκάστην λέξιν περιέχει τήν χαράν καί τήν ἐλπίδα καί πληροῖ ἀρρήτου θυμηδίας τόν χριστιανόν. Πρός τόν νέον χριστιανικόν κόσμον ἀποτεινόμενος ὁ δαιμόνιος μουσουργός «Φωτίζου, φωτίζου», λέγει, «ἡ νέα Ἱερουσαλήμ. Ἡ γάρ δόξα Κυρίου ἐπί σέ ἀνέτειλε. Χόρευε νῦν καί ἀγάλλου Σιών. Σύ δέ ἁγνή τέρπου, Θεοτόκε, ἐν τῇ ἐγέρσει τοῦ τόκου σου» [2].


[1] Ἀπ. Παπαδιαμάντη, Ἄπαντα, τόμ. Ε΄, Δόμος, Ἀθήνα 2005, Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάς ἐν Ἀθήναις, σσ. 115-116.

[2] . Ἀλ. Παπαδιαμάντη, Ἄπαντα, τόμ. Ε΄, Δόμος, Ἀθήνα 2005, Ἡ Ἑβδομάς τῶν Ἁγίων Παθῶν, σ. 78.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Πάσχα ιερόν», Στιχηρά του Πάσχα (Χορός Ψαλτών « Άγιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης»)
«Κατῆλθες ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆς» Ωδή στ΄- Καταβασίες του Πάσχα
«Αναστάσεως ημέρα», Καταβασία του Πάσχα, ήχ. α΄ (Γέρ. Δανιήλ Δανηιλαίος)
Τροπάριον της Κασσιανής (Γορτύνης Μακάριος)
Δοξολογία ήχ. β΄ (Βατοπαιδινός Χορός)