Ικεσία προς την Παναγία Παντάνασσα υπέρ υγείας του Γέρ. Εφραίμ

23 Ιουνίου 2021

Πρός τό «Χορός ἀγγελικός».

Παντάνασσα Ἁγνή, μοναζόντων τό κλέος, τοῦ Ὄρους δέ σαφῶς, προεστῶσα Ἁγίου, σόν λάτρην θεράπευσον, τόν δεινῶς πειραζόμενον, καί ἐκλύτρωσαι, ἐκ λοιμικῆς ἀσθενείας, ταῖς δεήσεσι, Βατοπαιδίου Ὁσίων, Ἐφραίμ τόν Πατέρα ἡμῶν.

Πρός τό «Τήν ὡραιότητα».

Μῆτερ Παντάνασσα, σέ ἱκετεύομεν, δοῦλόν σου ἔνθεον, καί τόν τῆς ποίμνης σου, Βατοπαιδίου ποδηγόν, ὡς μόνη Παραμυθία, πάντων τῶν ἐν θλίψεσι, καί δειναῖς περιστάσεσι, τάχιστα ἰάτρευσον καί ἀεί διαφύλαττε, Ἐφραίμ ἱερομόναχον, Κόρη, ἀπαύστοις πρός Κύριον λιταῖς σου.

Sing with wisdom, rhythm and good zeal and you’ll be like a baby eagle which flies to the heights.
Elder Ephraim is depicted chanting together with his spiritual children in front of the miracle-working icon of Panagia Pantanassa.

Για τους Χαιρετισμούς στην Παναγία Παντάνασσα βλέπε εδώ