Αββάς Ησαΐας: «Να ανακρίνεις πάντοτε τον εαυτόν σου εφ’ όσον ζεις διά να ανακαλύπτεις σε τι υστερείς»

22 Αυγούστου 2021

Έργο του Γιώργου Κόρδη.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Να σκέφτεσαι καθ’ εκάστην εις ποία ζητήματα έπταισες, και εάν παρακαλέσης με συντριβήν τον Θεόν διά τα σφάλματα αυτά, ασφαλώς ο Θεός θα σου τα συγχωρήση.

Να ανακρίνης πάντοτε τον εαυτόν σου εφ’ όσον ζης διά να ανακαλύπτης εις τι υστερείς· ασφαλώς τότε δεν θα δοκιμάσης κατά την στιγμήν του θανάτου την φρικτήν αγωνίαν του φόβου εξ αιτίας των σφαλμάτων σου.

Να είσαι πάντοτε έτοιμος δια την συνάντησιν του Θεού και τότε προθύμως θα εκτελέσης το θέλημά του.

Εξέταζε μετά προσοχής καθ’ εκάστην ημέραν ποίον πάθος ηδυνήθης να νικήσης και ποτέ να μη εμπιστευθής εις τον εαυτό σου, ότι δήθεν με τας δυνάμεις σου κατώρθωσες κάτι· διότι ο Θεός σε ελέησε και σου έδωσε την δύναμιν να νικήσης.

Οσάκις, καθ’ εκάστην, εγείρεσαι εκ της κλίνης σου [από το κρεβάτι σου], να ενθυμήσαι ότι θα δώσης λόγον εις τον Θεόν διά κάθε σου πράξιν, διά κάθε σου λόγον, αλλά και διά κάθε σου σκέψιν ακόμη· τότε δεν θα αμαρτήσης ενώπιον του Θεού.

Αλλ’ ο φόβος του Θεού συγκατοική μετά σου.

 

Από το βιβλίου του Ιερομονάχου Καλλινίκου Αγιορείτου, «Μικρός Ευεργετινός», Άγιον Όρος – Αθήναι 2000.