Προσβάσιμη σελίδα

«Άγνωστες διατάξεις του Τυπικού Βιολάκη»

Εκτη τακτικὴ διάλεξις τῶν Σεμιναρίων Τυπικοῦ

 [᾿Ενημερωτικὸν δελτίον, 3/4/2022]

῾Ο 4ος κύκλος μηνιαίων διαλέξεων τῶν σεμιναρίων «Γεώργιος Βιολάκης» γιὰ τὴν περίοδο 2021-2022 εἶναι ἀφιερωμένος στὸ γενικὸ θέμα· ῾Η ἀξία τοῦ Τυπικοῦ τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας γιὰ τὴν σύγχρονη ὀρθόδοξη λατρεία.

Στὰ πλαίσια αὐτὰ ἡ ἔκτη τακτικὴ μηνιαία διάλεξις τοῦ 4ου κύκλου θὰ πραγματοποιηθῇ

— τὴν Τετάρτη 13 ᾿Απριλίου 2022, ὥρα 19.00 (7 μ.μ.), μὲ εἰδικὸ  θέμα·

῎Αγνωστες διατάξεις τοῦ Τυπικοῦ Βιολάκη

Εἰσηγητής· Διονύσιος ᾿Ανατολικιώτης, δρ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ, Βυζαντινο-μουσικολόγος, Τυπικολόγος, πτυχιοῦχος Κοινωνικῆς Θεολογίας.

῾Η διάλεξις θὰ πραγματοποιηθῇ μὲ ταυτόχρονη (σύγχρονη) ἐξ ἀποστάσεως (τηλόθεν) παρακολούθησι καὶ συμμετοχὴ τῶν ἐνδιαφερομένων μέσῳ τῆς ἠλεκτρονικῆς πλατφόρμας Zoom (Ζούμ).

Δὲν ὑπάρχει ἡ δυνατότης γιὰ ἑτεροχρονισμένη παρακολούθησι μαγνητο­σκοπημένων συναντήσεων ἢ γιὰ συμμετοχὴ ἀπὸ τηλεφώνου ἢ γιὰ ἄλλους τρόπους συμμετοχῆς.

Μετὰ τὴν διάλεξι θὰ ἀκολουθήσῃ σχετικὴ συζήτησι.

Σὲ κάθε διάλεξι παρουσιάζονται βασικὲς ἀρχὲς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ τυπι­κοῦ (καὶ πρακτικῶν λειτουργικῶν θεμάτων), ἀρχὲς ἀντικειμενικὲς βάσει τῆς ἐπιστήμης καὶ ὄχι ἀπόψεις προσωπικὲς καὶ αὐθαίρετες.

Τὰ σεμινάρια ἀπευθύνονται σὲ ὅσους διακονοῦν στὸ ἱερὸ ἀναλόγιο καὶ στὸ ἅγιο βῆμα, στοὺς μαθητὲς τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε φι­λακόλουθο πιστό.

Μὲ τὴν ὁλοκλήρωσι τοῦ ἐτησίου κύκλου διαλέξεων θὰ δοθοῦν βεβαιώσεις συμμετοχῆς σὲ ὅσους ἔχουν ἐγγραφῆ καὶ παρακολουθοῦν τὶς προγραμματι­σμένες συναντήσεις συστηματικῶς.

Δηλώσεις γιὰ τὴν παρακολούθησι τῆς διαλέξεως γίνονται δεκτὲς στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσι email: [email protected]

᾿Εναλλακτικοὶ τρόποι ἐπικοινωνίας·

Skype: seminaria typikou (ἢ [email protected])

Viber: Seminaria Typikon

WhatsApp: Seminaria Typikon

Telegram: Seminaria Typikon

Google Duo: seminaria typikou greece, [email protected]

Signal: seminaria typikou greece

Hangouts: [email protected]

Google Meet: [email protected]

Instagram: Seminaria Typikon

Microsoft Teams: [email protected]

Κόστος συμμετοχῆς 20 € ἀνὰ ἄτομο.   ῞Οροι λειτουργίας, ἐνημερώσεις, ἀνακοινώσεις στὸ εἰδικὸ ἱστολόγιον· https://seminaria-typikon.blogspot.com/

Διοργάνωσις, πληροφορίες, συνδρομές· ᾿Εκδόσεις Νεκτάριος Δ. Παναγόπουλος, Χαβρίου 3, Τ.Κ. 10562 ᾿Αθῆναι (Σύνταγμα), τηλ. (+30) 210-322.4819, e-mail: [email protected]

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Λόγος και Μέλος: Αγρυπνία Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης - Κολωνία 1985 (Α')
Λόγος και Μέλος: Κυριακή των Μυροφόρων
Φεστιβάλ «Ημέρες Ελληνικής Μουσικής Δημιουργίας»
«Εξομολογείσθε», μέλος αγιορειτικόν (Εργαστήρι Παρασημαντικής)
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής των Μυροφόρων (19/05/2024)