Προσβάσιμη σελίδα

«Παρά το φρέαρ του Ιακώβ», ήχ. πλ.β΄, Δοξαστικό Εσπερίων Κυριακής Σαμαρείτιδος (Μ. Τσαμκιράνης)

Ο Ματθαίος Τσαμκιράνης ψάλει το Δοξαστικό του Εσπερινού της Κυριακής της Σαμαρείτιδος:

«Παρά τό φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, εὑρών ὁ Ἰησοῦς τήν Σαμαρείτιδα, αἰτεῖ ὕδωρ παρ’ αὐτῆς, ὁ νέφεσι καλύπτων τήν γῆν. Ὢ τοῦ θαύματος! ὁ τοῖς Χερουβίμ ἐποχούμενος, πόρνῃ γυναικί διελέγετο, ὕδωρ αἰτῶν, ὁ ἐν ὕδασι τήν γῆν κρεμάσας, ὕδωρ ζητῶν, ὁ πηγάς καί λίμνας ὑδάτων ἐκχέων, θέλων ἑλκῦσαι ὄντως αὐτήν, τήν θηρευομένην ὑπό τοῦ πολεμήτορος ἐχθροῦ καί ποτίσασθαι ὕδωρ ζῶν, τήν φλεγομένην ἐν τοῖς ἀτοπήμασι δεινῶς, ὡς μόνος εὔσπλαγχνος καί φιλάνθρωπος.»

Για το Φρέαρ του Ιακώβ πατήστε εδώ

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Απολυτίκιο των Αγιορειτών Πατέρων (διακό-Διονύσιος Φιρφιρής)
«Σήμερον ἐξέλαμψε», Ιδιόμελον Αγιορειτών Πατέρων (Βατοπαιδινός Χορός)
Ύμνοι από την Ακολουθία του Αγίου Μιχαήλ του Χωνιάτου
«Μετά μύρων» Εωθινόν Β΄ (Θρασύβουλος Στανίτσας)
Ιωάννης Δακαλάκης, Μουσικοδιδάσκαλος, Πρωτοψάλτης