Γέροντας Εφραίμ, Περί φανερώσεως του φωτός!

18 Δεκεμβρίου 2022

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης και Αριζονίτης (1928-2019).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

 

μς᾽ Φως είναι ο Θεός και η θεωρία του είναι ως φως.

Διότι όταν ιδή τινάς τον Θεόν όπου αποκαλυφθή εις αυτόν βλέπει φως·
και βλέποντάς το θαυμάζει, αλλά δεν γνωρίζει ευθύς ποίος είναι εκείνος όπου εφάνη εις αυτόν, ούτε τολμά να τον ερωτήση·
διότι πώς ημπορεί να ερωτήση εκείνον όπου δεν δύναται μήτε να ασηκώση τα μάτια του να τον κοιτάξη καλά, να ιδή τι λογής είναι;

Και ανίσως ευρίσκεται εκεί κοντά εκείνος όπου του εδιηγήθη πρωτύτερα περί τούτων, ωσάν οπού εκείνος είδε πρωτύτερα τον Θεόν, πηγαίνει και του λέγει·
– Ω, Πάτερ, είδον εκείνο όπου μου έλεγες.

Και εκείνος του λέγει
– Τι είδες, ω τέκνον;
– Ένα φως είδον, ω Πάτερ, γλυκύτατον· όμως τι λογής ήτον δεν ημπορώ να το φανερώσω…

Και λέγοντας αυτό παρευθύς σκιρτά και χορεύει η καρδία του από την χαράν.

Έπειτα αρχίζει πάλιν να λέγη με πολλά και θερμά δάκρυα!
– Καθώς εφάνη, ω Πάτερ, εις εμένα εκείνο το φως, παρευθύς εχάθη το κελλίον μου·
αφανίσθη ο κόσμος και ανεχώρησεν, ως φαίνεται, από το πρόσωπον εκείνου όπου εφάνη, και έμεινα μοναχός εγώ όντας μαζί με εκείνο το φως…

Και εκείνος αποκρινόμενος λέγει εις αυτόν·
– Ω τέκνον, Εκείνος είναι όπου σου είπα.

Και παρευθύς με τον λόγον τον βλέπει πάλιν.
Και από τότε πλέον κατ’ ολίγον ολίγον καθαρίζεται τελείως, και καθαριζόμενος παρρησιάζεται και λαμβάνει θάρρος και ερωτά πλέον Εκείνον τον ίδιον λέγοντας·
– Συ είσαι ο Θεός μου;

Και Εκείνος του λέγει·
– Εγώ είμαι ο Θεός που έγινα άνθρωπος διά εσένα· και να όπου καθώς βλέπεις, έκαμα,
και θέλω κάμει και εσένα Θεόν.

 

Απόσπασμα από τα «Κεφάλαια περί προσευχής, ‘Κύριε Ιησού Χριστού ελέησόν με’» του μακαριστού Γέροντα, Ιερομονάχου, π. Εφραίμ Φιλοθεΐτη και Αριζονίτη από το περιοδικό Σύναξη, τεύχος 10, Άνοιξη 1984, αφιέρωμα στον Άγιο Συμεών τον Νέο Θεολόγο.