Προσβάσιμη σελίδα

«Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι», Δοξαστικό Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου (Ματθαίος Τσαμκιράνης)

paggaion

Η Καβάλα αποτελεί κέντρο της ψαλτικής με πλούσια παράδοση στην οποία συνέβαλαν καθοριστικά, τόσο οι επαφές με το κέντρο του Ελληνισμού την Κωνσταντινούπολη, όσο και η επιχώρια μουσική παράδοση του Παγγαίου.

Ο Ματθαίος Τσαμκιράνης, ο αντιπροσωπευτικός εκπρόσωπος αυτού του ύφους, πότισε με τις υποδειγματικές ερμηνείες του και το σπάνιο φωνητικό του τάλαντο αυτή τη παράδοση. Στην ηχογράφηση που ακολουθεί ψάλει το περίφημο Δοξαστικό της Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου «Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι»  στην οποία διακρίνεται το ρωμαλέο ύφος και η άριστη διαχείριση των χαρακτηριστικών του ήχου με τα οποία λαμπρύνει το μέλος.

«Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι, Φαρισαῖον δικαιοῦντα ἑαυτόν κατέκρινας Κύριε, καί Τελώνην μετριοπαθήσαντα, καί στεναγμοῖς ἱλασμόν αἰτούμενον, ἐδικαίωσας· οὐ γάρ προσίεσαι, τούς μεγαλόφρονας λογισμούς, καί τάς συντετριμμένας καρδίας, οὐκ ἐξουθενεῖς· διό καί ἡμεῖς σοί προσπίπτομεν, ἐν ταπεινώσει τῷ παθόντι δι’ ἡμᾶς· Παράσχου τήν ἄφεσιν καί τό μέγα ἔλεος».

 

Βλέπε επίσης και εδώ

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Ψυχή μου, ψυχή μου» μέλος Νικολάου Σμύρνης - Γέροντας Θωμάς Μικραγιαννανίτης (†)
Λόγος και Μέλος: Ακάθιστος Ύμνος - Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία
Αφιέρωμα στο Χαρ. Ταλιαδώρο-Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής (01/04/2023)
«Θαυμαστὴ τοῦ Σωτῆρος», Ιδιόμελο Ε' Νηστειών (Χορός Θρ. Στανίτσα)
«Το προσταχθέν μυστικώς», Απολυτίκιον Ακαθίστου Ύμνου (ΕΛΒΥΧ)