Άγιος Φώτιος: Ο άρχων αρμόζει να είναι γρήγορος στην ευεργεσία των αξίων και βραδύς στην τιμωρία των ενόχων!

26 Μαρτίου 2023

Άγιος Φώτιος ο Μέγας.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Άγιος Φώτιος ο Μέγας
Προς τον εκλαμπρότατο και ενδοξότατο Μιχαήλ ηγεμόνα της Βουλγαρίας εκ Θεού αγαπημένο εν Κυρίω πνευματικό υιό

Συνέχεια από εδώ: http://www.pemptousia.gr/?p=368213

 

101. Ο θυμός είναι τυφλό πάθος, που δε μπορεί να κρίνη από το χειρότερο το καλύτερο.

Γι’ αυτό καμμιά ωφέλεια δεν φέρει η παραίνεσις του οργιζομένου· όταν όμως παύση, πρέπει να προσφέρη την θεραπεία διά των ελέγχων ανάμικτη με την επιείκεια.(57) Διότι ούτε οι ιατροί προσφέρουν τα πικρότερα φάρμακα χωρίς μέλι στους ασθενείς ούτε η ψυχή των απαιδεύτων δέχεται ακράτους τους ελέγχους.

 

102. Ο άρχων, όπως αρμόζει να είναι γρήγορος στην ευεργέτησι των αξίων, έτσι πρέπει να είναι βραδύς στην τιμωρία των ενόχων· και να χαίρεται, όταν τιμά τους σπουδαίους, να στενοχωρήται δε όταν τιμωρή τους ενόχους.

 

103. Να μη φανής ποτέ σε κανένα άνθρωπο, που σου έδειξε εμπιστοσύνη, άπιστος· διότι αν φανούμε άπιστοι σ’ αυτούς που μας εμπιστεύθηκαν, τι θα φανούμε στους άλλους; Με ποιους λοιπόν θα ζήσωμε αφόβως και ευχαρίστως;

 

104. Το είναι δεν θέλει να συνυπάρχη με το οίεσθαι [νομίζω]. Γι’ αυτό όπου βλέπεις οίησι, να νομίζης ότι η πράξις είναι απούσα και το είναι έχει φύγει.

 

105. Είναι εντροπή σ’ εκείνον που είναι αρχηγός και δεσπότης ανδρών να φανή ηττημένος από γυναίκες και δούλος ηδονών. Αν όμως συζή με την γυναίκα που νομίμως απέκτησε βοηθό του βίου, δεν αμαρτάνει.

 

106. Η αγαμία είναι θείο πράγμα και υπερφυές, ανώτερο από την πολιτική αρετή και ευνομία· η δε μονογαμία είναι έργο της ανθρωπίνης φύσεως για την διαδοχή του γένους, για μια ήρεμη και φιλάνθρωπη συμβίωσι και για μια ευνομούμενη πολιτεία· η δε πολυγαμία είναι κάτι το αισχρότατο και μιαρό, που ταιριάζει στην ακολασία και ακαθαρσία των αλόγων.

57. Ψευδο-Ἰσοκράτης, Πρὸς Δημόνικον 31.

 

Η «Επιστολή προς Βούλγαρον Ηγεμόνα» του αγίου Φωτίου του Μεγάλου δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Εποπτεία» τον Φεβρουάριο του 1992. Εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις Παναγιώτης Κ. Χρήστου. Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα Myriobiblos Βιβλιοθήκη: http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/fotios_epistoli.html