Προσβάσιμη σελίδα

Οι «Σκιαθίων Ὑμνῳδοὶ» στην Ι. Μονὴ Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου

Τὴν Κυριακὴ 26 Μαρτίου 2023 μετὰ τὸ πέρας τῆς θείας Λειτουργίας, ὁ Βυζαντινὸς Χορὸς «Σκιαθίων Ὑμνῳδοὶ» παρουσίασε ἐπίκαιρους θεομητορικοὺς ὕμνους, στὴν Ἱερᾶ μονὴ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Σκιάθου.

Ὁ καθηγητὴς τοῦ παραρτήματος τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς καὶ Ψαλτικῆς Τέχνης τῆς Ἱερᾶς μας  Μητροπόλεως στὴν Σκιάθο, καὶ χοράρχης κ. Κων. Κουτούμπας, παρουσίασε τὸ πρόγραμμα τὸ ὁποῖο προετοίμασε καὶ ἀπέδωσε ὁ Βυζαντινὸς Χορὸς. Ἀκούστηκαν τὰ τρία στιχηρᾶ τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, σὲ ἤχο πλ. β΄ εἱρμολογικὸ, ‘‘Βουλὴν προαιώνιον’’ καὶ τὸ Ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς ‘‘Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τὸ κεφάλαιον’’ σὲ ἤχο δ΄. Ἀκολούθησε τὸ κάθισμα ‘‘Ὁ Μέγας στρατηγὸς’’ σὲ ἰδιάζον μέλος, ἀντί τοῦ συνήθους α΄ ἐπεισάκτου ‘‘Τὸν τάφον σου Σωτὴρ’’ εἰς πλ. α΄ στιχηραρικό, μέλος που παρέλαβε ὡς πνευματικὴ παρακαταθήκη ἡ λειτουργικὴ πράξη τῆς Σκιάθου ἀπὸ τοὺς ἱδρυτὲς τῆς Μονῆς Εὐαγγελισμοῦ, τοὺς ἁγιορείτες Κολλυβάδες πατέρες, καὶ τὸ ὁποῖο κατέγραψε καὶ συμπεριέλαβε ὡς ἐντόπιο μέλος στὴν συλλογή του ὁ μακαριστὸς παπα-Γιώργης Ρήγας, ὅταν ἐξέδωσε λίγο πρὶν τὸν θανατό του τὰ ‘‘Μελωδήματα Σκιάθου’’, τὸ 1958.

Κατόπιν τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἀκαθίστου ‘‘Τὸ προσταχθὲν’’, τὸ Κοντάκιον τοῦ Ἀκαθίστου ‘‘Τῇ ὑπερμάχῳ’’, καὶ τὸ προσόμοιον αὐτοῦ καὶ ἰδιαίτερο Κοντάκιον γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ‘‘Τὸν ὁμοούσιον Πατρὶ καὶ θείῳ Πνεύματι’’, τὸ ὁποῖο κατὰ παράδοσιν συνέθεσε ὁ δεύτερος τῇ τάξει ἡγούμενος καὶ συνιδρυτὴς τῆς Ἱ. Μ. Εὐαγγελισμοῦ, ὁ Σκιαθίτης στὴν καταγωγὴ ἱερομόναχος Γρηγόριος Χατζησταμάτης, ὁ ὁποῖος ἀφιέρωσε καὶ τὸ κτῆμα του μέσα στὸ ὁποῖο χτίστηκε ἡ Μονή, μαζὶ μὲ ὅλη τὴν πατρική του περιουσία.

Ὁ Βυζαντινὸς Χορὸς ‘‘Σκιαθίων Ὑμνῳδοὶ’’ ἔκλεισε τὸ πρόγραμμά του μὲ τὸ τροπάριον ‘‘Τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου’’ σὲ ἤχο γ΄.

Ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ Ἀρχιμ. Ἰωσὴφ Κατσοῦρας, ἀφοῦ εὐχαρίστησε ὅλα τὰ μέλη τοῦ Χοροῦ γιὰ τὴν παρουσίαση αὐτὴ, μὲ τὴν ὁποῖα συμπληρώθηκε τὸ ἑορταστικὸ τριήμερο τῆς Ἱ. Μονῆς, εὐχήθηκε σὲ ὅλους νὰ τοὺς συνοδεύῃ ἡ χάρη τῆς Παναγίας καὶ νὰ πολλαπλασιαστοῦν οἱ πνευματικοὶ καρποὶ, ὥστε τὰ μέλη της τοῦ χρόνου νὰ εἶναι διπλάσια σὲ ἀριθμὸ καὶ να πλαισιώσουν καὶ νέοι ἄνθρωποι τὴν Χορῳδία, μαθητεύοντας στὴν Βυζαντινὴ μουσικὴ, καθῶς ὑπάρχουν ἀρκετοὶ καλλίφωνοι Σκιαθίτες, οἱ ὁποίοι ὡστόσο χρειάζονται τὸ κατάλληλο ἔναυσμα.

Αὐτὸ ἐπικρότησε καὶ ὁ Πρωτοψάλτης τῆς Ἱ. Μονῆς καὶ πρῶτος διδάσκαλος τοῦ Χοράρχου, κ. Εὐστάθιος Κουτούμπας, ὁ ὁποῖος ἐπεσήμανε τὴν ἀνάγκη  ὁ Χορὸς νὰ γίνει τὸ ἔναυσμα ὥστε νέοι ἄνθρωποι νὰ μαθητεύσουν καὶ νὰ πλαισιώσουν τὰ ἱερᾶ ἀναλόγια τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ὅπου καὶ πολλὲς ἀνάγκες ὑπάρχουν ἀλλὰ καὶ κανεῖς δὲν περισσεύει.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
«Βυζαντινά Πάθη» του Μιχάλη Αδάμη (24/4/2024, Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης)
Λόγος και Μέλος: Κυριακή Ε΄ Νηστειών
Τη υπερμάχω στρατηγώ...: επεξεργασία μέλους Δημοσθένης Φιστουρής
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής E’ Νηστειών (21/04/2024)
Το Σάββατο του Ακαθίστου στο Ιερό Αρχιεπισκοπικό Παρεκκλήσιο του προφήτου Ελισσαίου