Οσιομάρτυρας Ευθύμιος, Επιστολή προς τον αλείπτη – γέροντά του, λίγο πριν το μαρτύριό του

22 Μαρτίου 2023

Ο αγιορείτης οσιομάρτυρας άγιος Ευθύμιος εκ Δημητσάνας.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

 

Επιστολή του οσιομάρτυρα Ευθυμίου, η οποία γράφτηκε στην Κωνσταντινούπολη την  μέρα που μαρτύρησε. Δηλαδή στις 22 Μαρτίου, Κυριακή των Βαΐων, του 1814.

Προς τον γέροντά του π. Ακάκιο ο οποίος ως αλείπτης, προγυμναστής τον προετοίμασε για το μαρτύριο.

 

Προς Ακάκιον.
Εις άγιον Όρος, τη 22 Μαρτίου 1814.

Την οσιότητά σου, άγιε πάτερ, και προσφιλέστατε, αγαπητέ γέρον Ακάκιε, προσκυνώ και ασπάζομαι την αγίαν σου δεξιάν.

Ιδού, πάτερ μου, με την αγίαν σου ευχήν εκίνησα ταύτην την ώραν διά να παρασταθώ εις το βουλευτήριον της ασεβείας, όπως ανακτήσω εκείνο, το όποιον έχασα [ο άγιος είχε γίνει οθωμανός]. Είθε ο άγιος Θεός, και η άγια Θεοτόκος, και ο τίμιος Πρόδρομος, και πάντες οι άγιοι να με συνδράμωσιν εις τον μέγαν τούτον αγώνα· διότι ηξεύρεις, πάτερ μου, την ασθένειάν μου, τον όποιον είχες ως κόρην οφθαλμού, ως έχει η μήτηρ τον μονογενή αυτής υιόν.

Εάν δεν ήσο συ, δεν ήθελον κατορθώσει τίποτε. Αλλά, αγιώτατέ μου πάτερ, με ποιαν
γλώσσαν να σας ευχαριστήσω δι’ αυτήν την συνδρομήν [βοήθεια], την οποίαν έκαμες εις εμέ το απολωλός πρόβατον, ον [τον οποίον] ήθελε να ξεσχίση ο αιμοβόρος λύκος διάβολος!

Αλλά δόξα εις το κράτος του Κυρίου μου, όστις και απολωλότα με ερρύσατο [έσωσε] από τον φάρυγγα του διαβόλου, και με έφερεν εις τον ευλογημένον οίκον σας, και εγνώρισα και εγώ το ωφέλιμον της ψυχής μου.

Εις σε, πάτερ μου αγιώτατε, επληρώθη [πραγματοποιήθηκε] εκείνο το προφητικόν λόγιον του Κυρίου· «ο εξάγων άξιον εξ αναξίου, ως το στόμα μου έσται». Επληρώθη δε δι’ όσων έκαμες εις τον ελάχιστον δούλον σου· διότι, αν μοι έλειπεν η ιδική σου συνδρομή, δεν κατώρθωνα τίποτε.

Ιδού σας απονέμω τον τελευταίον ασπασμόν, και η χάρις του Κυρίου μου και της Θεοτόκου είθε να με βοηθήση εις τα επερχόμενά μου βασανιστήρια.

Είθε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να μας έχη αχωρίστους εν τω αιώνι τω μέλλοντι, ως ήμεθα και επί της γης.

Τιμιώτατέ μου πάτερ και γλυκύτατε ηγαπημένε μου αυθέντα, σήμερον τη Κυριακή των βαΐων, ως ο Κύριος υπήγαινε θεληματικώς εις το εκούσιον πάθος, ούτως και εγώ ο αμαρτωλός πηγαίνω εις τας χείρας των επαράτων Οθωμανών διά να εξιλεώσω την δικαιοσύνην του Κυρίου διά το πλήθος των ανομιών μου. Είθε αι αγιαί σου ευχαί να με συνοδεύσωσιν εις τον αγώνα τούτον της αθλήσεως. Αμήν.

Ο ευτελέστατος δούλος σας,
Ευθύμιος μοναχός, προσκυνώ.

 

Η μνήμη του αγίου τιμάται στις 22 Μαρτίου

 

Από τον «Συναξαριστή των Νεομαρτύρων (1400-1900)» των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη.