Είναι δυνατόν να αλλάξετε ξαφνικά και από πήλινοι να γίνεται χρυσοί!

15 Μαΐου 2023

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Συνέχεια από εδώ: http://www.pemptousia.gr/?p=372311

3. Δι’ αυτό και ο Χριστός προέτρεπε λέγων «Μη δίνετε τα άγια εις τα σκυλιά ούτε να ρίχνετε τα μαργαριτάρια εμπρός εις τους χοίρους». Μαργαρίτας αποκαλεί αυτά τα λόγια, αν και είναι πολύ μεγαλυτέρας αξίας από αυτούς, επειδή δεν υπάρχει δι’ ημάς άλλη ύλη μεγαλυτέρας αξίας από αυτήν.

Δι’ αυτό και την ηδονήν αυτών πολλές φορές συνηθίζει να την παραλληλίζη προς το μέλι, όχι διότι τόση μόνον είναι η γλυκύτης αυτής, αλλ ̓ επειδή δεν υπάρχει εις ημάς τίποτε άλλο γλυκύτερον από αυτό. Ότι δε κατά πολύ υπερβαίνουν και την φύσιν των πολυτίμων λίθων και την γλυκύτητα κάθε μέλιτος, άκουσε τον προφήτην ο οποίος ομιλεί περί αυτών και παρουσιάζει την υπεροχήν των· «Διότι είναι πολύ επιθυμητά», λέγει, «περισότερον από το χρυσάφι και τους πολυτίμους λίθους, και γλυκύτερα από το μέλι και την κηρήθραν», εννοείται βέβαια διά τους υγιαίνοντας, δι αυτό και προσθέτει «Διότι ο δούλος σου τα φυλάσσει».

Και άλλου πάλιν χαρακτηρίσας τα λόγια του θεού γλυκά, προσθέτει «εις τον λάρυγγά μου’. Διότι λέγει· «Πόσον γλυκά εις ταν λάρυγγά μου είναι τα λόγια σου». Και πάλιν επαναλαμβάνει την υπεροχήν των λέγων· «Περισσότερον από μέλι και κηρήθραν εις το στόμα μου», επειδή ήτο υγιής.

Ας μη προσερχώμεθα λοιπόν και ημείς εις αυτά νοσούντες, αλλά να δεχώμεθα την πνευματικήν ευωχίαν, αφού θεραπεύσωμεν την ψυχήν. Δι’ αυτό άλλωστε, αφού είπα προηγουμένως τόσα πολλά, δεν ανεφέρθην εις τας ρήσεις αυτάς, ώστε ο καθένας αφού αποβάλη τα πάντα, όπως την ασθένειαν, να εισέρχεται, ωσάν να μπαίνη εις τον ίδιον τον ουρανόν, καθαρός από θυμόν και φροντίδα και αγωνίαν διά την ζωήν και απηλλαγμένος από τα άλλα πάθη. Διότι δεν είναι δυνατόν να κερδίσετε κάτι το σπουδαίον από εδώ με άλλον τρόπον, έάν δεν καθαρίσετε προηγουμένως την ψυχήν κατ’ αυτόν τον τρόπον.

Και ας μη μου ειπή κανείς ότι ο χρόνος μέχρι την επομένην συγκέντρωσιν είναι σύντομος. Διότι είναι δυνατόν όχι εντός πέντε ήμερων μόνον, αλλά και εντός μιας στιγμής να αλλάξετε ολόκληρον την ζωήν σας. Διότι είπε μου, τι ήτο χειρότερον από τον ληστήν και ανθρωποκτόνον; Αυτό δεν είναι η εσχάτη μορφή της κακίας; Και όμως έφθασεν εις το υψηλότερον σημείον της αρετής αμέσως και εισήλθε και εις τον παράδεισον, χωρίς να χρειασθή ημέρας, ούτε ημισείας ημέρας, αλλά μίαν βραχύτατην στιγμήν.

Ώστε λοιπόν είναι δυνατόν να αλλάξετε ξαφνικά και από πήλινοι να γίνεται χρυσοί. Διότι επειδή τα ζητήματα της αρετής και της κακίας δεν ανάγονται εις την φύσιν του ανθρώπου, είναι εύκολος η μεταβολή και απηλλαγμένη από κάθε ανάγκην. «Εάν θέλετε και με ακούσετε», λέγει, «θα φύγετε τα αγαθά της γης».

Βλέπεις ότι μόνον θέλησις χρειάζεται; θέλησις όμως όχι η συνηθισμένη, αυτήν που έχουν οι πολλοί, αλλά θέλησις με προσπάθειαν. Διότι γνωρίζω δη όλοι τώρα θέλουν να πετάξουν εις τον ουρανόν, αλλά πρέπει να δείξουν την θέλησίν των με τα έργα τους. Διότι και ο έμπορος θέλει να πλουτίση, αλλά δεν περιορίζει την θέλησίν του μόνον εις τον νουν του, αλλά και πλοίον κατασκευάζει και ναύτας συγκεντρώνει και κυβερνήτην προσκαλεί, και με όλα τα άλλα χρειώδη εφοδιάζει το πλοίον και χρυσάφι δανείζεται και διασχίζει το πέλαγος και αποδημεί εις ξένην χώραν και κινδύνους υπομένει πολλούς και όλα τα άλλα που γνωρίζουν όσοι διαπλέουν την θάλασσαν.

Έτσι και εμείς πρέπει να δείξωμεν την θέλησίν μας. Διότι και μεις πραγματοποιούμεν θαλάσσιον ταξίδι, όχι από μίαν χώραν εις άλλην, αλλά από την γην εις τον ουρανόν. Ας ασκήσωμεν λοιπόν τον λογισμόν μας εις την κατάλληλον διακυβέρνησιν, η οποία μας οδηγεί προς τα άνω, ας τον εφοδιάσωμεν με ναύτας πειθαρχικούς και με πλοίον στερεόν, ώστε ούτε από κάποιαν δύσκολον περίστασιν και λιποψυχίαν βιωτικήν να βυθισθή, ούτε να παρασυρθή από τον άνεμον της αλαζονείας, αλλά να είναι σταθερόν και ευκίνητον.

Εάν έτσι προπαρασκευάσωμεν το πλοίον, τον κυβερνήτην και τους ναύτας, θα πλεύσωμεν με επιτυχίαν και θα αποκτήσωμεν τον αληθινόν Υιόν του θεού κυβερνήτην διά τους εαυτούς μας, ο όποιος δεν θα επιτρέψη το σκάφος προς χάριν μας να βυθισθή, αλλά και αν μύριοι άνεμοι πνεύσουν και τους ανέμους θα επιτημήση και την θάλασσαν και αντί τρικυμίας θα φέρη την γαλήνην.

 

4. Αφού λοιπόν καταρτίσετε τους εαυτούς σας έτσι, την επομένην ελάτε εις την Εκκλησίαν, διά να ακούσετε κάτι το πολύ σπουδαίον από τα χρήσιμα διά εσάς και να εναποθέσετε όσα λέγονται εις την ψυχήν σας. Κανείς ας μην είναι δρόμος, κανείς πέτρα, κανείς γεμάτος από αγκάθια. Ας κάνωμεν τους εαυτούς μας γην προσφάτως καλλιεργημένην, διότι έτσι και εμείς με προθυμίαν θα σπείρωμεν τους σπόρους, όταν ίδωμεν την γην καθαρόν.

Ενώ εάν την ίδωμεν πετρώδη και σκληρόν, συγχωρήσετέ μας αν δεν θέλωμεν να κοπιάσωμεν ματαίως. Διότι εάν αφήσωμεν την σποράν και αρχίσωμεν να ξερριζώνωμεν τα αγκάθια, πάλιν θα είναι μεγάλη μωρία να σπείρωμεν εις ακαλλιέργητον γην. Εκείνος που απολαμβάνει αυτήν την ακρόασιν, δεν πρέπει να συμμετέχη εις την δαιμονικήν τράπεζαν. Διότι ποια σχέσις υπάρχει μεταξύ δικαιοσύνης και παρανομίας;

Στέκεσαι και ακούεις τον Ιωάννην και μέσω εκείνου μαθαίνεις τα χαρίσματα του αγίου Πνεύματος και μετά από αυτά πηγαίνεις να ακούσης πόρνας γυναίκας, αι οποίαι ομιλούν αισχρά και υποκρίνονται αισχρότερα, και κίναιδους να ραπίζωνται και να ραπίζουν ο ένας τον άλλον; Πώς θα δυνηθής να καθαριοθής καλά, όταν κυλίεσαι μέσα εις τόσον βόρβορον;

Διατί να αναφέρω καταλεπτώς όλας τας ασχημοσύνας που γίνονται εκεί; Εκεί όλα είναι γελοία, όλα είναι καταισχύνη, όλα είναι προσβολή και ύβρεις και αστεϊσμοί, όλα είναι έκλυσις, όλα είναι καταστροφή. Σας προειδοποιώ και σας παραγγέλλω όλους· κανείς από όσους απήλαυσεν αυτήν την τράπεζαν να μη διαφθείρη την ψυχήν του με τα δηλητηριώδη εκείνα θεάματα. Όλα όσα λέγονται και γίνονται εκεί είναι σατανική διαπόμπευσις.

Γνωρίζετε δε οι βαπτισμένοι ποίαν συμφωνίαν συνήψατε με έμάς, ή μάλλον με τον Χριστόν, όταν σας εισήγαγεν εις τα μυστήρια. Τι είπατε προς αυτόν; Τι ομιλήσατε προς αυτόν διά την σατανικήν διαπόμπευσιν, ότι και τότε την αποτάσσεσθε μαζί με τον σατανάν και τους αγγέλους του, και υπόσχεσθε ότι ούτε θα σκύψετε και θα ιδήτε προς τα εκεί; Υπάρχει λοιπόν φόβος μεγάλος μήπως κανείς γίνη ασυνεπής προς αυτάς τας υποσχέσεις και κάνη τον εαυτόν του ανάξιον αυτών των μυστηρίων.

Δεν βλέπεις ότι εις τας βασιλικάς αυλάς δεν καλούνται να συμμετάσχουν εις την εύνοιαν εκείνην και κατατάσσονται μεταξύ των βασιλικών φίλων, όχι οι αντιτιθέμενοι αλλά όσοι εκδηλώνουν σεβασμόν; Ήλθε πρεσβευτής από τον ουρανόν προς χάριν μας, απεσταλμένος από τον ίδιον τον θεόν, διά να μας ομιλήση δι’ ωρισμένα απαραίτητα θέματα και σεις αντί να τον ακούσετε τι θέλει και τι διαπραγματεύσεις κάμνει προς εμάς, κάθεσθε και ακούετε μίμους. Πόσων κεραυνών δεν είναι άξια αυτά και πόσων καταιγίδων;

Διότι, όπως δεν πρέπει να συμμετέχετε εις την τράπεζαν των δαιμόνιων, έτσι δεν πρέπει ούτε να ακούετε τα δαιμόνια, ούτε με λερωμένον ένδυμα να πηγαίνετε εις την λαμπρόν τράπεζαν η όποια είναι γεμάτη με τόσα αγαθά, την οποίαν ετοίμασεν ο ίδιος ο θεός.

Διότι τόση είναι η δύναμίς της, ώστε και εις τον ουρανόν τον ίδιον να μας αφαρπάση διά μιας, αρκεί να προσέχωμεν με εγκρατή διάνοιαν.

Διότι δεν είναι δυνατόν αυτός που ακούει συνεχώς τους θείους λόγους να παραμείνη εις την τωρινήν ταπεινότητα, αλλά πρέπει αμέσως να αποκτήση πτερά και να πετάξη προς τον άνω χώρον και να συνάντηση τους απείρους θησαυρούς των αγαθών, τους οποίους είθε να επιτύχωμεν όλοι μας με οποίον ανήκει ή δόξα εις τον Πατέρα και εις το πανάγιον Πνεύμα και τώρα και πάντοτε και αιωνίως.
Αμήν.

 

Από τον τόμο Ιωάννου Χρυσοστόμου, Άπαντα τα έργα 12, Εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια Παναγιώτη Παπαευαγγέλου δρ. Θεολογίας. Έκδοση Πατερικαί Εκδόσεις «Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς».