Προσβάσιμη σελίδα

«Ναός και πύλη υπάρχεις», Θεοτοκίον πλ. α΄ ήχου (Λυκούργος Πετρίδης)

Ο Λυκούργος Πετρίδης ψάλει το περίφημο Θεοτοκίον των Αποστίχων του πλ. α’  ήχου, «Ναός και πύλη υπάρχεις».

Ναὸς καὶ πύλη ὑπάρχεις παλάτιον καὶ θρόνος τοῦ Βασιλέως, Παρθένε πάνσεμνε, δι’ ἦς ὁ λυτρωτής μου, Χριστὸς ὁ Κύριος, τοὶς ἓν σκότει καθεύδουσιν ἐπέφανεν, Ἥλιος ὑπάρχων δικαιοσύνης, φωτίσαι θέλων, οὓς ἔπλασε κατ εἰκόνα ἰδίαν, χειρὶ τὴ ἑαυτοῦ, Διὸ πανύμνητε, ὡς μητρικὴν παρρησίαν πρὸς αὐτὸν κεκτημένη, ἀδιαλείπτως πρέσβευε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής Δ’ Ματθαίου (21/07/2024)
Λόγος και Μέλος: Η Μεταρρύθμιση του 1814 - 210 Χρόνια (Γ΄)
Λόγος και Μέλος: Η Μεταρρύθμιση του 1814 - 210 Χρόνια (Β΄)
Λόγος και Μέλος: Η Μεταρρύθμιση του 1814 - 210 Χρόνια (Α΄)