Περί ταπεινοφροσύνης και ελεημοσύνης

11 Μαΐου 2023

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

 

Αλοίμονο στον άνθρωπο, που η φήμη του ξεπερνά τις πράξεις του, έλεγε κάποιος Γέροντας.

Και άλλοτε πάλι:
– Μην αποφεύγης, αδελφέ, την καταφρόνια.

****

Τι είναι ταπείνωσις, Αββά; ρώτησαν κάποιον Γέροντα οι αδελφοί της σκήτης.
– Ταπείνωσις, παιδιά μου, αποκρίθηκε εκείνος, είναι να σου φταίξη ο άλλος και συ να τον συγχωρέσης παρευθύς, χωρίς να περιμένης να σου ζητήση συγγνώμη. Πιο σύντομο δρόμο για τον Ουρανό από την ταπεινοσύνη δε μπορείς να βρης, έλεγε άλλος Πατήρ.

****

Όποιος επαινεί μπροστά του άνθρωπο, έλεγε κάποιος Γέροντας, τον παραδίνει στο διάβολο για να τον πολεμάη.

****

Όποιος ελεεί τον αδελφόν του, λέγει κάποιος Πατήρ, πρέπει να το κάνη σαν να ελεή τον ίδιο τον εαυτό του. Αυτή η ελεημοσύνη πλησιάζει τον άνθρωπο προς τον θεόν.

****

Τον καιρό που ο αββάς Λωτ ήταν νέος κι αρχάριος στην Ασκητική ζωή, ο Αββάς Ιωσήφ, ο Γέροντάς του, του έδινε συχνά αυτή τη συμβουλή:
– Δε θα γίνης ποτέ καλός-Μοναχός, του έλεγε, αν δεν διατηρήσης άσβεστη στην καρδιά σου τη φλόγα της πίστεως. Αυτή θα σε φωτίζη να περιφρονής τιμές και αναπαύσεις. Να κόβης τα θελήματα σου και να φυλάττης όλες γενικώς τις θείες εντολές.

****

Όταν ελεήσης τον πτωχό αδελφό σου, συμβουλεύει ο αββάς Ησαΐας, μη τον φωνάξης να σε βοηθήση στη δουλειά σου, για να μη χάσης το μισθό της ευεργεσίας.

 

Από το βιβλίο του Ιερομονάχου Καλλινίκου Αγιορείτου «Μικρός Ευεργετινός», Άγιον Όρος – Αθήναι 2000.