Προσβάσιμη σελίδα

«Το ήθος και ο χαρακτήρας της λατρείας της Ορθοδόξου Εκκλησίας»-Πρόγραμμα Συνεδρίου

«Το ήθος και ο χαρακτήρας της λατρείας της Ορθοδόξου Εκκλησίας» είναι το θέμα του Επιστημονικού Λειτουργικού Συμποσίου, που διοργανώνει η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, 6-8 Ιουνίου 2023 στην Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου, και συγκεκριμένα στο Συνεδριακό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου. Πρόκειται για το ΙΗ’ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων και τελεί υπό την αιγίδα τού Μακαριωτάτου Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

12.00 Υποδοχή Συνέδρων.
12.30 Αγιασμός.
12.45 Προσφώνηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Γρηγορίου.
Προσφώνηση του Προέδρου της Διοργανωτικής Επιτροπής Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος καί Υμηττού κ. Δανιήλ.
Χαιρετισμοί.
Έναρξη εργασιών υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνῶν και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερωνύμου Β´.
13.45 Γεύμα.

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος:
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Γρηγόριος

17.00-17.30 Α´ Εισήγηση: «Η εν πνεύματι και αληθεία προσκύνησις του Θεού». Ει ση γη τής: Αιδεσιμολογιώτος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Ιωάννης Σκιαδαρέσης, Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
17.30-18.00 Β´ Εισήγηση: «Περί καθαρού και ακαθάρτου στην Χρι στιανική Λατρεία». Εισηγητής: κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, Ομότιμος Καθη γη τής Θεολογι κής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
18.00-18.30 Γ´ Εισήγηση: «Η προσφορά του θυμιάματος στην χρι στιανική λατρεία», Ει σηγητής: Αιδεσιμολογιώτα τος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Θεόδωρος Κουμαριανός, αφυπηρετήσας Λέκτωρ Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.
18.30-19.00 Δ´ Εισήγηση: «Προσευχητικά πρότυπα της Παλαιάς Δια θήκης στην Καινή Διαθήκη». Εισηγήτρια: Ελλογιμωτάτη κ. Κυριακούλα Παπαδημητρίου, Καθηγήτρια Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
19.00-20.00 Συζήτηση.
20.00 Δείπνο.
21.00 Απόδειπνο-Ακολουθία Θείας Μεταλήψεως.

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

07.00-09.00 Θεία Λειτουργία.
09.30 Πρόγευμα.
10.00 Προσευχή – Έναρξη.

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος:
Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Βασίλειος Καλλιακμάνης Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

10.00-10.30 Α´ Εισήγηση: «Συναγωγή και Ναός στην Ιουδαϊκή παράδοση και ο χριστιανικός Ναός». Εισηγητής: Ελ λο γιμώ τα τος κ. Τιμο λέων Γαλάνης, Επίκουρος Καθηγητής Θεολογι κής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
10.30-11.00 Β´ Εισήγηση: «Τα Μυστήρια της αρχαιότητας και η χρι στιανική λατρεία». Ει ση γητής: Ελλογιμώ τα τος κ. Απόστολος Κραλίδης, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πα νε πι στημίου Θεσ σα λο νί κης.
11.00-11.30 Γ´ Εισήγηση: «Η εορτή της Σκηνοπηγίας ως τύπος της χριστιανικής εορτής». Ει ση γη τής: Ελ λο γιμώ τα τος κ. Πα να γι ώ της Σκαλ τσής, Κα θη γη τής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
11.30-12.00 Συζήτηση.
12.00-12.15 Διάλειμμα.

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος:
Ελλογιμώτατος κ. Γεώργιος Φίλιας
Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

12.15-12.45 Α´ Εισήγηση: «Μυστικός Δείπνος». Εισηγητής: Σεβασμιώ τατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερό θεος.
12.45-13.15 Β´ Εισήγηση: «Τα εγκαίνια του χριστιανικου Ναού». Ειση γη τής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρω το πρε σβύ τε ρος κ. Κωνσταντίνος Κα ραϊσαρίδης, Κα θηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
13.15-13.45 Γ´ Εισήγηση: «Ο χαρακτήρας του χριστιανικού Πάσχα». Ει ση γη τής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Νικόλαος Ιωαννίδης, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.
13.45-14.15 Συζήτηση.
14.15 Γεύμα.
16.00 Εσπερινός.

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος:
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος

17.00-17.30 Α´ Εισήγηση: «Οι σχέσεις της λατρείας της Παλαιάς Διαθήκης (στο Ναό και στις Συναγωγές) και της λατρείας της Χριστιανικής Εκκλησίας». Εισηγη τής: Σεβασμιώτατος Μητ ροπο λίτης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ.
17.30-18.00 Β´ Εισήγηση: «Το ψαλτήριο στην λατρεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας». Εισηγη τής: Ελλογιμώτατος κ. Γεώργιος Φίλιας, Καθη γητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.
18.00-18.30 Γ´ Εισήγηση: «Από το ιουδαϊκό Σάββατο στην χριστιανική Κυριακή». Εισηγητής: Ελλογιμώτατος κ. Αθανάσιος Παπαρνάκης, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσα λονίκης.
18.30-19.30 Συζήτηση.
19.30 Δείπνο.
20.00 Συζήτηση επί λειτουργικών θεμάτων.

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

09.00-09.30 Πρόγευμα.
10.00 Προσευχή – Έναρξη.

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος:
Ελλογιμώτατος κ. Παναγιώτης Σκαλτσής
Κα θη γη τής Θεολογικής Σχολής Πα νε πι στημίου Θεσσαλονίκης.

10.00-10.30 Α´ Εισήγηση: «Δόγμα και ήθος στην χριστιανική λα τρεία». Εισηγητής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Βασί λειος Καλλιακμάνης, Καθηγητής Θεολογικης Σχολης Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
10.30-11.00 Β´ Εισήγηση: «Λόγος και Μέλος στην λατρεία του Θεού». Εισηγητής: Ελλογιμώτατος κ. Αχιλλεύς Χαλδαιάκης, Καθηγητής-Κοσμήτωρ Φιλοσοφικης Σχολης Πανεπι στημίου Αθηνών.
11.00-11.30 Γ’ Εισήγηση: «Ευταξία και αταξία στην σύγχρονη χρι στια νική λατρεία». Εισηγητής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Θεμιστοκλής Χριστοδούλου, Δρ Θεολογίας.
11.30-12.00 Συζήτηση.
12.00-12.30 Διάλειμμα.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πρόεδρος:
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ

12.30-13.30 Γενική συζήτηση-Προτάσεις-Συμπεράσματα.
13.30 Αποχαιρετιστήριο Γεύμα.

Κάθε Συνεδρία θα κατακλείεται με συζήτηση επί των Εισηγήσεων μεταξύ των Συνέδρων και των Εισηγητών και μετά το πέρας όλων των Συνεδριών θα διατυπωθούν και θα ανακοινωθούν τα γενικά συμπεράσματα και οι σχετικές προτάσεις. Στο πλαίσιο του ΙΗ’ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου θα τελεσθούν Ιερές Ακολουθίες.

Πρόσφατες
δημοσιεύσεις
Χερουβικόν Π. Λαμπαδαρίου, ήχ. Βαρύς (Χρυσοβαλάντης Ιωαννίδης)
Μουσικές Φυλλάδες Κυριακής Ις' Λουκά (24/09/2023)
«Άδοντες και Ψάλλοντες εν τη καρδία…» (24-29/04/2024)
«Ω των Σοφών σου Κριμάτων», Εωθινόν Ε', ήχ. πλ.α' (Χαρίλαος Ταλιαδώρος)
Λόγος και Μέλος: Ιωάννης Παπαδόπουλος ο Κουκουζέλης και Μαΐστωρ (Γ΄)