Άγιος Νήφων ο εν τω Άθω, Η επίκληση του ονόματος του εν ζωή θεράπευε και αναφορά στο προορατικό του

13 Ιουνίου 2024

Άγιος Νήφων ο Αθωνίτης. Σχέδιο Ράλλης Κοψίδης.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

 

Γέρων τις πνευματικός και ενάρετος, Θεόδουλος το όνομα, ηθέλησε μίαν φοράν να υπάγη προς τον Όσιον [στον όσιο Νήφωνα τον εν τω Άθω], διά ψυχικήν του ωφέλειαν.

Περιπατών δε εις την οδόν, έφθασεν εις ένα τόπον απόκρημνον, και εκεί γλιστρήσας εκτύπησε τον πόδα του εις μίαν μεγάλην πέτραν, και τόσον αίμα έτρεξεν από την πληγήν, και τόσους πόνους είχεν, ώστε ολίγον έλειψε να ξεψυχήση.

Όθεν βλέπων τον εαυτόν του ευρισκόμενον εις τοιαύτην ελεεινήν κατάστασιν, εφώναξεν εκ βάθους ψυχής λέγων· Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, εάν ο Νήφων είναι δούλος Σου και έχη παρρησίαν προς Σε, ας σταθή η ρύσις του αίματος, και ας παύσουν οι πόνοι, διά να αναλάβω διά των ευχών του, και να μη με φάγουν εδώ τα άγρια θηρία.

Όύτως είπε και, ω του θαύματος! παρευθύς εστάθη η ροή του αίματος, έπαυσαν οι πόνοι, και ο εξηντλημένος από την αιμορραγίαν γέρων ηγέρθη ορθός και επεριπάτει δοξάζων τον Θεόν.

*****

Ένας Μοναχός από την Λαύραν [την Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους], έχων ευλάβειαν εις τον Όσιον Νήφωνα, του έστειλεν ένα δοχείον πλήρες ελαίου, διά τινος φίλου του, ο οποίος, πηγαίνων εις τον δρόμον, εσκόνταψε και έπεσεν.

Και όλα μεν τα άλλα συνετρίβησαν, ενώ το δοχείον με το έλαιον έμεινεν ακέραιον και το έφερεν εις τον Όσιον, ο οποίος χαμογελών ολίγον επρόλαβε και του λέγει.

Ίδε πόσην ισχύν έχει η πίστις του αδελφού, όστις έστειλε το έλαιον, αλλά και σε ελύτρωσεν από τον κίνδυνον και το δοχείον τούτο εφύλαξεν ακέραιον, μολονότι τα επίλοιπα συνετρίβησαν τελείως.

Ο δε κομιστής [αυτός που μετέφερε το λάδι], θαυμάζων το προορατικόν του Αγίου, εδόξασε τον Θεόν.

 

Από τον «Μέγα Συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας», μήνας Ιούνιος, τόμος 6ος.