Συγγραφείς
Hon.-Prof. Dr. Erich Lamberz, Ludwig-Maximilians-Universität München- τ. ἐπιστ. συνεργάτης Τμ. Χειρογράφων ΠΙΠΜ