Συγγραφείς
Ροδοστόλου Χρυσόστομος
Σύντομο Βιογραφικό
῾Ο Θεοφιλ. ᾿Επίσκοπος Ροδοστόλου κ. Χρυσόστομος(κατά κόσμον ᾿Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης τοῦ Νικολάου καί τῆς Σταυρούλας) ἐγεννήθη ἐν ᾿Αναγεννήσει τοῦ Νομοῦ Σερρῶν τό ἔτος 1933. Τό ἔτος 1950 μετέβη καί ἐκάρη Μοναχός εἰς ῞Αγιον ῎Ορος. Μετά τήν ἀποφοίτησίν του ἐκ τῆς ᾿Αθωνιάδος (1956) ὑπηρέτησεν ἐπί τριετίαν ὡς Γραμματεύς τῆς ῾Ιερᾶς Κοινότητος τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους. Τήν Θεολογίαν ηὐτύχησε νά διδαχθῇ καί σπουδάσῃ εἰς τήν ῾Ι. Θεολογικήν Σχολήν τῆς Χάλκης (1958-1962). Διάκονος ἐχειροτονήθη ἐν τῇ ῾Ιερᾷ Μονῇ Μεγίστης Λαύρας τό ἔτος 1960 καί Πρεσβύτερος τό 1965 ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μιλητουπόλεως τότε καί Σχολάρχου τῆς ᾿Αθωνιάδος κυροῦ Ναθαναήλ (Κώου μετά ταῦτα). ῾Υπηρέτησεν ὡς Καθηγητής τῆς ᾿Αθωνιάδος ᾿Εκκλησιαστικῆς ᾿Ακαδημίας (1963-1967) καί ἐν συνεχείᾳ προτάσει τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου προήχθη εἰς Σχολάρχην καί διηύθυνε αὐτήν μέχρι τοῦ 1988. Τό ἔτος 1978 ἐξελέγη παμψηφεί ὑπό τῆς ῾Ι. Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Τιτουλάριος ᾿Επίσκοπος Ροδοστόλου. ᾿Εξακολουθεῖ μονάζων ἐν ῎Αθω καί ἱεροπρακτῶν ἐξ ᾿Ονόματος τῆς Α.Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριάρχου, ὡς Βοηθός Αὐτοῦ, τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους ἀνήκοντος, ὡς γνωστόν, εἰς τήν πνευματικήν καί ἱεροκανονικήν δικαιοδοσίαν Αὐτοῦ. Ταχ. διεύθυνσις· ῾Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας, 630 86 Καρυαί ῾Αγίου ῎Ορους. ᾿Ονομαστήρια· 13 Νοεμβρίου (παλαιόν ἡμερολόγιον).
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ