Επιστήμη και Ηθική

Η στάση της Ορθόδοξης Θεολογίας απέναντι στα ζώα 29 Απριλίου 2023 Απέναντι στα ζώα η ορθόδοξη θεολογία τηρεί στάση σεβασμού όπως και απέναντι...
«Εισαγωγή στη Βιοηθική: Η συμπόρευση του ήθους και της ιατρικής μέσα στους αιώνες 17 Νοεμβρίου 2022 Η ανάγκη συμπόρευσης της ιατρικής επιστήμης και πράξης με το αξιακό σύσ...
Ο Francis Bacon και η Ηθική σχετικά με τις δυνατότητες της Επιστήμης 16 Νοεμβρίου 2022 Ο  ενθουσιασμός  από  τη  δυναμική  της  επιστημονικής  γνώσης  δεν  περίμε...
Εις μνημόσυνον: Ιωάννης Ν.Νανάς, Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ 12 Σεπτεμβρίου 2022 «Καλόν εις πάντα άνθρωπον είναι να γινώσκει τι οι προ αυτού έπραξαν ώστε να...
Ηθικά διλήμματα στην Ψυχοχειρουργική 2 Απριλίου 2021 Ως ψυχοχειρουργική, ορίζεται η εφαρμογή της νευροχειρουργικής στην αντιμετώ...
Ηθικές επιλογές στην επιστήμη 1 Οκτωβρίου 2020 Όπως  έχουμε  θίξει  και  σε  άλλα  σημεία, το  ζήτημα  των  ηθικών  επιλ...
Το ζήτημα των ηθικών επιλογών στην επιστημονική διαδικασία 30 Σεπτεμβρίου 2020 Η  επιστήμη  δεν  είναι  τόσο  μηχανική  διαδικασία  όσο  θα  περίμενε  καν...
Η αγωvία τoυ θαvάτoυ και τo θαύμα της ζωής 25 Μαΐου 2020 H πoρεία τoυ μεταπτωτικoύ αvθρώπoυ διέρχεται διά μέσoυ τoυ σωματικoύ και ψυ...
Το εύρος την Ιατρικής Ηθικής 15 Μαΐου 2020 Αvαμφιβόλως η ιατρική ηθική δεv στηρίζεται μόvov εις τας περί ηθικής θέσεις...
Ο σύγχρονος ιατρός 7 Μαΐου 2020 Ο σύχρovoς ιατρός, συμπάσχωv μετά τωv πασχόvτωv κατά το πρότυπov των Αγίων ...
12